Türkiye’de Cihaz Kullanımı

We Are Social ve Hootsuite’in yay?nlad??? “Digital in 2018” raporunda Türkiye’de cihaz kullan?m? ba?l??? da mercek alt?na al?n?yor. Rapora göre yeti?kin nüfusun %98’i cep telefonu kullan?rken bu ki?ilerin %77’si ak?ll? telefon sahibi. Masaüstü bilgisayar ya da laptop sahiplerinin oran? %48; tablet sahiplerinin oran? ise %25 olarak belirtiliyor. %99 gibi bir oranla Türkiye nüfusunun çok büyük bir k?sm?n?n televizyonu var. ?nternete ba?lanan televizyona sahip ki?ilerin oran? ise %15.

device usage

Türkiye’de herhangi bir cihazdan internete ba?lanan ki?iler, internette günde ortalama 7 saat geçiriyorlar. Medyada geçirilen zamana bak?ld???nda ise, günde ortalama 2 saat 48 dakika sosyal medyada, 2 saat 44 dakika televizyon kar??s?nda (TV yay?n?, online yay?n ya da video), 1 saat 22 dakika ise müzik dinleyerek geçiriliyor.

time spent with media

Raporda internet kullan?c?lar?n?n dijital ile ilgili dü?ünceleri de inceleniyor. Kullan?c?lar?n %70’i yeni teknolojilerin riskten çok yeni f?rsatlara olanak sa?lad???n? dü?ünüyor. %51’i mümkün oldu?u durumlarda i?lerini internet üzerinden yapmay? tercih ediyor. %71’lik k?s?m veri gizlili?i ve korunmas?n?n hayli önemli oldu?unu dü?ünüyor ve %48’lik k?s?m internet taray?c?lar?ndan çerezleri siliyor. Ad-blocker kullananlar?n oran? ise %40 olarak belirtiliyor.

attitudes towards digitl

Televizyon sahiplerinin %81′ standart televizyondan yay?n izliyor. %19’luk k?s?m kaydedilebilir yay?n, %26’l?k k?s?m ise internet üzerinden canl? yay?n izliyor.how internet users watch TV

?nternete ba?lanmak için kullan?lan cihazlara bak?ld???nda mobil cihazlar?n geçen y?la oranla yükseli?te, tabletlerin ise dü?ü?te oldu?u görülüyor. ?nternet kullan?c?lar?n?n %36’s? masaüstü bilgisayar ya da laptoplar?ndan, %62’s, mobilden ve %3’ü tabletlerinden internete ba?lan?yor.

share of web traffic by device

Kaynak: We Are Social 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.