Türkiye’de B2B Karar Vericileri Profili

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak Global Web Index* verileri ile haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar? aras?nda yer alan ve çal??t?klar? ?irketlerde ürün ve hizmet sat?n al?m?ndan bireysel olarak sorumlu olan ki?iler de?erlendiliriyor. Çal??ma boyunca B2B karar vericiler olarak adland?raca??m?z bu ki?ilerin demografik profili ç?kar?l?yor, sat?n alma odakl? görü?leri ve online dünyadaki davran??lar? irdeleniyor. Ayr?ca grubun cihaz sahipli?i, cihazlar?n?n önem s?ralamas? ve dijital içerik sat?n alma al??kanl?klar? da ortaya koyuluyor.

B2B Karar Vericilerin Demografik Profili

B2B karar vericilerin demografik profili incelendi?inde a??rl?kl? olarak erkek olduklar? (%67) ve %47’sinin 25-34 ya? aral???nda bulundu?u görülüyor. B2B karar vericilerin yar?s?ndan fazlas?n?n 34 ya? alt?nda bulunuyor olmas? üzerinde durulmas? gereken bir nokta olarak öne ç?k?yor. Bu kitledeki genç ya? grubunun yo?unlu?u, sat?n alma kararlar?nda ve günlük ya?amlar?nda etkin rol oynayan dijitalin önemini aç?klanmay? kolayla?t?r?yor.

B2B Karar Vericilerin Demografik Profili

?? ya?amlar?na bak?ld???nda, B2B karar vericilerin a??rl?kl? olarak üretim, mühendislik, in?aat (%18) ve IT, yaz?l?m, internet hizmetleri (%17)sektörlerinde, orta düzey yönetici (%30) olarak çal??t?klar? görülüyor.

Çal??t?klar? Top Sektörler

Sat?n Alma Odakl? Görü?ler

Ki?ilerin sat?n alma odakl? cümleciklere yakla??mlar?na bakt???m?zda, B2B karar vericilerin en iyi fiyatlar? gözledi?i ama bir yandan da premium ürünlere yatk?n oldu?u görülüyor. Ürünler hakk?nda etraf?ndaki ki?ileri bilgilendirme konusunda da etkin rol alan B2B karar vericiler, yeni ürünler denemeye de oldukça aç?klar.

Sat?n Alma Odakl? Görü?ler

?? Amaçl? Seyahat Al??kanl?klar?

??lerinin getirdi?i sorumluluklarla paralel olarak, B2B karar vericilerinin i? seyahati oranlar? Türkiye ortalamas?n?n üzerinde seyrediyor. Ki?ilerin %36’s? i? seyahatine ç?kmad???n? belirtiyor olsa da, %43’ünün y?lda en az 1 kere i? seyahatine ç?kt??? görülüyor.

B2B Karar Vericilerin ?? Seyahatine Ç?kma S?kl???

B2B Karar Vericiler En Önemli Cihazlar? Laptoplar?

B2B karar vericilerin cihaz sahipli?i sorguland???nda en çok ak?ll? telefon sahibi olduklar? görülüyor. Ard?ndan ise PC ve laptoplar geliyor. B2B karar vericilerin cihazlar?na verdikleri önem s?ras? soruldu?unda mobildeki yükselen trende ra?men, laptop/pc’lerinin ak?ll? telefonlar?ndan önce ve ilk s?rada geldi?i görülüyor.

Cihaz Sahipli?i ve Cihazlar?n Önem S?ras?

B2B Karar Vericilerin Online Aktiviteleri

B2B karar vericilerin en yayg?n internet aktivitelerinin ba??nda arama motoru kullanmak, sosyal a?lar? ziyaret etmek ve video izlemek geliyor. B2B karar vericiler i?lerinin bir getirisi olarak, sat?n alma ve i? odakl? online aktivitelerde ise Türkiye ortalamas? üzerinde seyrediyor.

Online Aktiviteler

Sosyal a?lar? ziyaret etmek B2B karar vericilerin en yüksek oranda gerçekle?tirdi?i online aktivitelerden biri idi. B2B karar vericileri sosyal a?larda zaman geçirmeye yönlendiren motivasyonlara bak?ld???nda, ilk s?rada gündemi ve arkada?lar? takip etmenin geldi?i görülüyor. Ayn? zamanda video izlemek de B2B karar vericiler için ilk 3 motivasyon aras?nda yerini al?yor. Ayr?ca her 3 B2B karar vericiden biri i? için network olu?turma amaçl? sosyal a?larda bulunuyor ve ürün ara?t?rmas? yap?yor.

Sosyal Medya Kullan?m Motivasyonlar?

B2B Karar Vericiler Dijital Ortamda En Çok Mobil Uygulama Sat?n Al?yor

B2B karar vericiler dijital içerik konusunda önemli bir sat?n alma hedef kitlesi olarak ortaya ç?k?yor. Geçti?imiz ay içerisindeki sat?n al?mlar? incelendi?inde her 10 karar vericiden 6’s?n?n bir önceki ay içerisinde dijital içerik sat?n ald??? görülüyor. En çok sat?n ald?klar? içerik olarak ba?? çeken gelen mobil uygulamalar, asl?nda bu kitle için mobil cihazlar?n öneminin alt?n? çiziyor. Ard?ndan ise oyunlar ve e-kitaplar geliyor. E?lence içeriklerine para ödemeye yatk?n olan B2B karar vericiler tüm bu kategorilerde Türkiye ortalamas?n?n üzerinde seyrediyor.

Sat?n Al?nan Dijital ?çerikler

*Global Web Index: Türkiye dahil 32 farkl? ülkede e? zamanl? olarak gerçekle?tirilen Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 750.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 13.356 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.