Türkiye’de Annelerin Mobil Oyunlarla İlişkisi

AdColony’nin Nielsen partnerli?inde gerçekle?tirdi?i “Türkiye’de Annelerin Mobil Oyunlarla ?li?kisi” ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; annelerin %70’inden daha fazlas? her gün mobil oyunlar oynuyor. 18-35 ya? aras? genç annelerde bu oran yüzde 80’e kadar ç?k?yor. Anneler aras?nda en popüler oyunlar; bilgi oyunlar?, puzzle’lar ve strateji oyunlar?. Oyun oynarken annelerin en çok tercih etti?i teknolojik cihaz ise %96’l?k oranla ak?ll? telefonlar.

Mobil oyunlar deyince ilk olarak gençler ve çocuklar akla geliyor. Hatta ço?u zaman annelerin telefonlar? çocuklara verdikleri ve onlar?n oyun oynad?klar? söylense de AdColony’nin Nielsen partnerli?inde gerçekle?tirdi?i “Türkiye’de Annelerin Mobil Oyunlarla ?li?kisi” ara?t?rmas? anneler hakk?nda bilmedi?imiz yepyeni bilgiler ortaya koydu. Ara?t?rma sonucuna göre anneler de en az çocuklar kadar oyunlara merakl? ve f?rsat buldukça aktif olarak mobil oyun oynuyorlar.

Türkiye’de Mobil Oyunlar ara?t?rmas?n?n ikinci aya?? olan “Türkiye’de Annelerin Mobil Oyunlarla ?li?kisi” ara?t?rmas?yla “Anneler” özelinde ilginç datalar elde edildi. Ara?t?rma, üç büyük ilde temsiliyeti yüksek bir örneklem grubuyla gerçekle?tirildi.

Her gün mobil oyun oynayan anneler ço?unlukta

 

annelerin mobil oynama s?kl???

 

 

Annelerin mobil oyunlarla ili?kisinin incelendi?i ara?t?rmaya kat?lan annelerin %70’inden daha fazlas? her gün mobil oyunlar oynad?klar?n? dile getirdi. Özellikle 18-35 ya? aras? genç anneler grubunda bu oran %80’e yakla?t?. Ara?t?rmada haftada bir gün oyun oynad???n? söyleyen annelerin oran? ise %17,5 oldu.

Annelerin favorisi bilgi oyunlar?

 

annelerin tercih etti?i oyun türleri

 

 

Mobil oyun oynama konusunda annelerin büyük ço?unlu?unun oldukça aktif oldu?unun ortaya ç?kt??? ara?t?rmada annelerin neler oynad???na bak?ld???nda ise; %52,5 oranla bilgi oyunlar? ilk s?rada, %33,8’le puzzle’lar 2. s?rada ve %33 oranla strateji oyunlar? 3. s?rada yer ald?. Ara?t?rma sonuçlar?na göre; ilk 3 kategoriyi s?ras?yla okey, tavla gibi masa oyunlar? ve macera aksiyon oyunlar? takip etti.

Ak?ll? telefonlar aç?k ara önde

mobil oyunlar için tercih edilen cihazlar

 

Mobil oyunlara oldukça ilgi duyan annelerin en çok tercih etti?i teknolojik cihazlarda sahiplik durumuna bak?ld???nda %99,8’lik oranla ak?ll? telefonlar aç?k ara birinci oldu. Anneler aras?nda en popüler teknolojik cihaz?n ak?ll? telefonlar oldu?unun belirlendi?i ara?t?rmada tercih edilen di?er teknolojik cihazlar?n ise %57,8 oranla masaüstü/dizüstü bilgisayarlar, %31 kullan?m oran? ile tablet cihazlar oldu?u ortaya konuldu.

 

anneler oyun oynarken ba?ka neler yap?yor

 

 

Ak?ll? telefona sahip olma oran?n?n neredeyse %100 yakla?t??? ara?t?rmada annelere  mobil oyunlar? oynad?klar? cihazlar soruldu?unda ilk s?rada yine ak?ll? telefonlar yer ald?. Annelerin %96’s? ak?ll? telefonlar?ndan aktif olarak oyun oynad?klar?n? dile getirirken, tablet cihazlar?ndan mobil oyun oynad?klar?n? söyleyene annelerin oran? %24 oldu.

 

anneler aras?nda mobil cihaz sahipli?i

 

Ara?t?rmada annelere mobil oyun oynarken ayn? zamanda neler yapt?klar?, hangi zamanlarda oyun oynamay? tercih ettikleri de soruldu. Ara?t?rmaya kat?lan anneler, mobil oyunlar? en yüksek oranla evde dinlenirken, rahat olduklar? zamanlarda oynamay? tercih etti?ini ifade etti. Ara?t?rma sonuçlar?na göre; anneler en çok evde dinlenirken, müzik dinlerken, televizyon izlerken ve yemek yaparken mobil oyun oynamay? tercih ediyor.

 

Kaynak: Marketing Türkiye 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.