2017 Yılında e-Kitap Pazarının 8 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor

PricewaterhouseCoopers (PwC), ABD’de 2018 y?l?nda e-kitaplar?n yay?nc?lar için en çok kazand?ran ürün kategorisi olaca??n? gösteren bir ara?t?rma yay?nlad?. ABD için daha iyimser tahminler de yap?l?rken Avrupa’da i?ler biraz daha yava? ilerliyor.
ABD’de Kindle öncülü?ünde büyük bir ilerleme gösteren e-kitap sat??lar? 2012 y?l?nda bas?l? kitap sat??lar?n? geride b?rakm??t?. Ancak fiyatland?rma konusundaki farkl?l?klar e-kitaplar?n kazançlar?n? gölgeliyordu. PWC ara?t?rmas? ise bu devran?n 2018’e kadar sürece?ini gösteriyor.

Söz konusu ara?t?rmaya göre e-kitap sat??lar?ndan elde edilen gelirler ABD’de 2018 y?l?nda toplam yay?nc?l?k gelirlerinin yar?s?na ula?acak. Birle?ik Krall?k için de benzer bir tablo çizilirken, Avrupa’n?n di?er ülkeleri için ayn? ?eyi söylemek mümkün de?il.

2018’e gelindi?inde ?spanya’da ve Fransa’da e-kitap gelirlerinin pay? yüzde 20’yi bulurken Hollanda, ?talya ve Almanya daha dü?ük bir performans sergiliyor. Almanya ortalama kitap fiyat? aç?s?ndan en pahal? ülke olarak göze çarp?yor. Ayn? göstergeler Asya k?tas?nda Japonya için yüzde 15, Çin ve Hindistan içinse yüzde 3’lük bir pay biçiyor.

ABD ve Birle?ik Krall?kta i?lerin ABD’ye nazaran daha yava? ilerlemesi elbette e-kitap zenginli?i ile aç?klanabilir. Di?er yandan Avrupa için ücretsiz e-kitap kütüphaneleri ve tutuculuk da belirgin bir faktör olarak dile getiriliyor.

Tüm bunlara ra?men giderek ucuzlayan e-kitap okuyucular?n tüm pazarlarda büyüme çarpan?n? attt?rmas? bekleniyor. Ebeveynlerin çocuklar? için tablet yerine e-kitap okuyuculara yönelmesi ise daha h?zl? bir de?i?imin habercisi olabilir.

Türkiye yolun ba??nda

2017’de 8 milyar dolara ula?mas? beklenen e-kitap pazar?n?n Türkiye’deki durumuna bakt???m?zda ise henüz yolun ba??nda oldu?umuzu görüyoruz. Yeni e-kitap okuyucular?yla bu alana hareket kazand?rmak isteyen Libronet, ABD’deki 1 milyon ekitaba kar??l?k Türkiye’de sadece 10 bine yak?n e-kitap bulundu?unu payla?m??t?. Bu rakam günden güne artsa da ülkemizde e-kitap okuyucu pazar?ndaki k?s?rl?k ve e-kitap fiyatlar? son kullan?c?n?n konuya yak?nla?mas?n?n önünde bir engel gibi görünüyor.

e-kitap pazar? konusunda ABD’den ve Avrupa’dan geride olsak da, Rus e-kitap platformu Bookmate’in uluslararas? aç?l?m?na Türkiye ile ba?lamas? ve 12 bin e-kitap bar?nd?ran Ürdünlü Ektab.com‘un geli?imi bölgemizde e-kitap pazar?n?n büyümekte oldu?unu ve Türkiye’nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip oldu?unu gösteriyor.

Kaynak: Webrazzi

?lgili Haberler:

Türkiye’de ve Dünyada e-Kitap Sat?n Al?m Oranlar?

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.