Türkiye E-Ticaret Pazarı 2016 Raporu

TÜS?AD’?n “Dijitalle?en Dünyada Ekonominin ?tici Gücü: e-Ticaret” raporu yay?nland?. GittiGidiyor ve The Boston Consulting Group (BCG) destekleriyle haz?rlanan rapor, Türkiye’nin dijital dönü?üm alan?ndaki en önemli göstergelerinden biri olan e-ticaretteki potansiyelini ortaya koyarken, e-ticaretin önündeki geli?im f?rsatlar?na ve bu f?rsatlar?n de?erlendirilmesi için at?lmas? gereken ad?mlara da dikkat çekiyor.

Rapordan öne ç?kanlar;

 • Global e-ticaretin hacmi son 4 y?lda 630 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara, toplam perakende içerisindeki pay? ise %4,2’den %8,5’e ula?t?. 2021 y?l?nda bu oran?n %13 seviyesine ula?mas? bekleniyor.
 • 2020 y?l?nda global e-ticaret hacminin %64’ünün geli?mekte olan ülkeler taraf?ndan olu?turulmas? bekleniyor. Dünyada, s?n?rlar ötesi e-ticaret hacmi 400 milyar dolarl?k bir hacme ula?t?. S?n?rlar ötesi e-ticaret büyümesine devam ederek, 2020 y?l?nda 1 trilyon dolar s?n?r?na yakla?acak.
 • Türkiye’de e-ticaretin hacmi 2016 itibar?yla 17,5 milyar TL’ye ula?t?. 2012 y?l?nda %1,7 olan e-ticaretin toplam perakendedeki pay? ise %3,5’e yükseldi.
 • Türkiye’de klasik perakendecilerin toplam e-ticaret pazar?ndan ald??? pay yakla??k %30 seviyesinde.
 • Global çapta mobilin e-ticaret pay? %44 iken Türkiye’de bu oran henüz %19 seviyesinde.
 • 2016 y?l? itibar?yla Türkiye’de e-ticaret i?lemlerinin yakla??k %19’u ak?ll? telefon ve tabletler üzerinden gerçekle?ti. 2021 y?l? için bu oran?n % 49 seviyesine ula?aca?? tahmin ediliyor.
 • Türkiye’de online al??veri?in tercih edilmesindeki en önemli etken uygun fiyat beklentisi.
 • Türkiye’de internet kullanan her 3 ki?iden sadece 1’i online al??veri? yap?yor.
 • Tüketiciler ürün ara?t?rmalar?n? mobilde, sat?n almalar? ise daha çok masaüstünde yap?yor.

Raporda Türkiye’de e-ticaretin potansiyelini yakalamas? için at?lmas? gereken ad?mlar ise  5 ba?l?kta topland?:

 • Sektör ve idari yap? aras?nda etkin ileti?imin sa?lanmas?
 • Alg? ve dijital okuryazarl???n art?r?lmas?
 • Perakendecilerin e-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olmas?
 • Teknik altyap?n?n iyile?tirilmesi
 • Mevzuat?n sektörün geli?imini destekleyecek ?ekilde düzenlenmesi

 

Eticaret-raporu-istatistik_600x9864

*Rapor ile ilgili ayr?nt?lara eticaretraporu.org‘dan ula?abilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.