Türkiye Cep Telefonlarından Alışverişte 3. Sırada

PayPal’?n 22 ülkeyi kapsayan mobil al??veri? al??kanl?klar? ara?t?rmas?; ak?ll? telefonlar ve tabletlerden yap?lan al??veri?in tüm online ticaret içindeki hacmine ve mobil ticaretteki h?zl? büyümeye dikkat çekiyor. PayPal ad?na IPSOS taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre; mobil ticaretin büyüme oran? e-ticaretin büyüme oran?n?n üç kat?.

  • Ak?ll? telefonlar üzerinden yap?lan harcamalar, dünya çap?nda online harcamalar?n yüzde 9’unu olu?tururken; tabletler üzerinden al??veri? de yaln?zca yüzde 5’te kal?yor. Toplam online harcamalar?n yüzde 85’inin dizüstü ve masaüstü bilgisayardan yap?ld??? göz önünde bulunduruldu?unda söz konusu rakamlar dü?ük görünse de, mobil al??veri? h?zla yayg?nla??yor.

Ara?t?rmaya göre online al??veri? yapanlar?n üçte biri, Ekim 2013 – Ekim 2014 aras?nda ak?ll? telefonlar?yla al??veri? yapt???n? belirtirken, bu oran tablet kullan?c?lar? için yüzde 20. Türkiye’de ise ayn? dönemde online al??veri? yapanlar?n yüzde 53’ü ak?ll? telefonlar?, yüzde 28’i ise tabletleri üzerinden al??veri? yapt???n? belirtiyor.

  • Ak?ll? telefonlar üzerinden al??veri?te Çin, Türkiye ve Birle?ik Arap Emirlikleri (BAE) ba?? çekiyor. BAE’de online al??veri? harcamalar?n?nyüzde 24’ünü ak?ll? telefonlar üzerinden yap?lan i?lemler olu?tururken, Çin’de bu oran yüzde 21, Türkiye’de ise yüzde 19. Al??veri? s?kl???na bak?ld???nda da ayn? üç ülkenin öne ç?kt??? görülüyor.

Ekim 2013 – Ekim 2014 tarihleri aras?nda online al??veri? yapan Çinlilerin yüzde 68’i, BAE vatanda?lar?n?n ise yüzde 57’si ak?ll? telefonlar?ndan al??veri? yapt?klar?n? belirtiyor. Bu alanda da dünya çap?nda üçüncü olan Türkiye’de ise bu oran yüzde 53.

  • Dünya çap?nda ak?ll? telefonlar? ile al??veri? yapanlar?n yüzde 64’ü bir uygulama üzerinden, yüzde 52’si ise taray?c? kullanarak al??veri? yapt???n? belirtiyor; her iki platformu da kullananlar?n yüzde 47’sinin tercihi ise uygulamalar. Tüm ak?ll? telefon ve tablet kullan?c?lar?n?n e?ilimlerine bak?ld???nda, hem online hem offline ödeme yapmak için uygulama kullanmay? tercih etme sebeplerinin ba??nda yüzde 35 ile ödemenin pratikli?i ve yüzde 30 ile ödeme h?z? geliyor.

?nfografik çal??mas?n?n üzerine t?klayarak; yüksek çözünürlüklü versiyonuna ula?abilirsiniz.

 Mobil-al??veri?-ça??_lInfografik

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.