Türkiye, Bakımlı Görünmek İçin Haftada 4 Saat Harcıyor

GfK’n?n 22 ülkede 15 ya? ve üzeri 27,000 ki?i ile gerçekle?tirdi?i online ara?t?rma sonuçlar?na göre kad?nlar haftada ortalama 5 saatlerini ki?isel bak?ma (banyo, giyinme, saç, makyaj) ay?r?rken, erkekler sadece 3 saatin biraz daha üzerinde zaman ay?r?yorlar. Peki insanlar? en iyi halleriyle görünmeleri için motive eden ba?l?ca nedenler nedir?

Ara?t?rman?n Türkiye aya??nda görü?meler 831 ki?i ile online görü?me tekni?i kullan?larak yap?ld?. Ara?t?rmaya kat?lan 27,000 ki?i aras?nda en popüler motivasyonun %60’la “kendilerini iyi hissetmek” oldu?u bulundu. Bu motivasyonu s?ras?yla “ilk defa kar??la?t?klar? ki?iler üzerinde iyi bir etki yaratmak” (%44) ve “çocuklar? için iyi bir örnek olu?turmak” (%40) gibi nedenler takip ediyor.

gfk

Hem erkekler hem de kad?nlar için iyi görünmek istemelerinin ilk üç motivasyon sebebi ayn? olmakla birlikte, kad?nlar erkeklere oranla “kendilerini iyi hissetmek” konusuna daha çok önem veriyor. ( Kad?n: %67 , Erkek: %52) “?lk defa kar??la?t?klar? ki?iler üzerinde iyi bir etki yaratmak” ve “çocuklar? için iyi bir örnek olu?turmak” konusunda ise erkekler ve kad?nlar?n oranlar? birbirine çok yak?n. Erkeklerin iyi gözükmek istemelerindeki nedenlerden 4.’sü ve 5.’si a?kla ilgili ça?r???mlar yap?yor – “E?lerini ya da birlikte olduklar? ki?iyi memnun etmek” (%37) ve “Kar?? cinsten veya çekici bulduklar? ki?iler üzerinde iyi bir etki yaratmak” (%36) Buna kar??n kad?nlar ise kendi “ki?iliklerini ifade etmek” (%40) ve “kendilerini kontrollü hissetmek” (%40) istedikleri için iyi görünmeye çal??t?klar?n? belirtiyorlar.

Ya?la de?i?en ilk 3 motivasyon

Bütün ya? gruplar? “kendini iyi hissetmek” için iyi görünmek konusunda ayn? noktadalar. 30 ya??n alt?ndaki ki?iler 2. ve 3. motivasyon nedeni olarak “?lk defa kar??la?t?klar? ki?iler üzerinde iyi bir etki yaratmak” ve “kar?? cinsten veya çekici bulduklar? ki?iler üzerinde iyi bir etki yaratmak” için iyi görünmeye çal??t?klar?n? belirtirken, 30 ya? ve üzeri grupta ise “çocuklar?na iyi örnek olmak” 2. s?rada geliyor. 50 ya? ve üstü ki?iler için ise “E?lerini ya da birlikte olduklar? ki?iyi memnun etmek” 3. s?rada geliyor.

Ki?isel bak?m için en çok zaman ay?ranlar ?talyanlar, en az zaman ay?ranlar ise Çinliler

?talyanlar ki?isel bak?m (banyo, tra?, giyinme, saç, makyaj) için haftada ortalama 5 buçuk saatten biraz daha fazla harcayarak ara?t?rman?n yap?ld??? 22 ülke aras?nda ilk s?rada geliyor. ?talya’y? s?ras?yla Arjantin (5,3 saat) ve ABD (5,3 saat) takip ediyor. Ki?isel bak?m için en az zaman harcayanlar ise Çinliler. Çinliler haftada ortalama 3 saatlerini harc?yor. Çin’i ise Güney Kore (3,3 s) ve Japonya (3,6s) takip ediyor.

gfk1

Türkiye ile ilgili bulgular

Ara?t?rman?n sonuçlar?na göre Türkiye’deki ki?ilerin iyi görünmek istemelerindeki ilk 5 ba?l?ca motivasyonlar? a?a??daki gibidir;

  • Kendimi iyi hissetmek (%81)
  •  Ki?ili?imi ifade etmek (%75)
  •  E?imi ya da birlikte oldu?um ki?iyi memnun etmek (%72)
  •  Çocuklar?m için iyi bir örnek olu?turmak (%70)
  • ?lk defa kar??la?t???m ki?iler üzerinde iyi bir etki yaratmak (%64)

Cinsiyet farkl?l?klar?na bakt???m?z zaman, kad?nlar erkeklere oranla kendilerini iyi hissetmek” konusuna daha çok önem veriyor. (Kad?n: %88, Erkek: %77)

gfkk3

gfk4

Farkl? ya? gruplar?na bak?ld??? zaman, her ya? grubu için iyi gözükmek istemelerinin alt?nda yatan en temel sebep “kendilerini iyi hissetmek”. 30 ya??n alt?ndaki ki?iler için ikinci s?rada “ki?iliklerini ifade etmek gelirken, 30 ya? ve üstü için “çocuklar? için iyi bir örnek olu?turmak” geliyor. 15-29 ya? aral???ndaki ki?iler için üçüncü s?rada ise “kariyerleri için önemli” olmas? geliyor. Türkiye’de ki?isel bak?m için bir haftada ayr?lan ortalama zaman ise 4 saat. Kad?nlar 4,6 saat ay?r?rken, erkekler 3,2 saat ay?r?yor. Ya? gruplar?na bak?ld???nda ki?isel bak?m? için en çok vakit ay?ran ki?ilerin 15-19 ya? aral???ndaki genç yeti?kinler oldu?u görülüyor. (4,4 saat) Genç yeti?kinleri 4 saat ile 20-29 ya? grubu ve 3,7 saat ile 40-49 ve 50-59 ya? grubu takip ediyor.

Ara?t?rma Hakk?nda: Ara?t?rma kapsam?nda GfK, 2015’in yaz aylar?nda, 22 ülkede, 15 ya? ve üzeri 27.000 ki?i ile online olarak görü?mü?tür. Türkiye’de yap?lan görü?meler 831 ki?i ile online olarak gerçekle?tirilmi?tir. Veriler her pazardaki 15 ya? ve üstü online nüfusun demografik bile?imini yans?tacak ?ekilde a??rl?kland?r?lm??t?r. Ara?t?rmaya Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hong Kong, ?talya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Rusya, Güney Kore, ?spanya, ?sveç, Türkiye, ?ngiltere ve Amerika dahil edilmi?tir.

Kaynak: GFK Bülteni

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.