Türkiye, Avrupa Ülkeleri Arasında Dijitalin Büyüme Sıralamasında Dördüncü

Avrupa dijital reklam yat?r?mlar?n? kapsaml? biçimde irdeleyen AdEx Benchmark 2014 raporu yay?nland?.

2006 y?l?ndan bu yana Avrupa dijital reklamc?l?k sektörünün büyüklü?ünü raporlayan IAB Avrupa’n?n, IHS Technology i?birli?iyle yay?nlad??? rapora göre, Avrupa dijital reklam yat?r?mlar? 2014 y?l?nda yüzde 11,8 ile be?inci kez çift haneli büyüme kaydetti ve 30,7 milyar Euro’ya ula?t?.

Sektörün 2013 y?l?ndaki büyüme oran? yüzde 11,9; hacmi ise 27,3 milyar Euro’ydu.

Dijital reklam yat?r?mlar?, son be? y?ld?r yakalad??? büyüme trendi ile 2013’te oldu?u gibi 2014 y?l?nda da televizyon reklam yat?r?mlar?n?n hemen arkas?nda ikinci s?rada yer ald?.

Türkiye, Avrupa ülkeleri aras?nda dijitalin büyüme s?ralamas?nda yüzde 20,8’lik art??la dördüncülü?ü elde etti.

Y?ll?k bazda en fazla büyüyen 10 ülke:
  1. Slovenya yüzde 43,1
  2. ?rlanda yüzde 33,3
  3. Belarus yüzde 32,8
  4. Türkiye yüzde 20,8
  5. Macaristan yüzde 19,5
  6. Bulgaristan yüzde 18,7
  7. Rusya yüzde 17,3
  8. Yunanistan yüzde 16,3
  9. Avusturya yüzde 16,0
  10. Belçika yüzde 16,0

Kaynak: Digital Age

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.