Türkiye Araç Satın Alım Yolculuğu Araştırması: “Onun Arabası Var”

Ipsos Otomotiv Sektörü uzmanlar? taraf?ndan haz?rlanan “Onun Arabas? Var” adl? raporda farkl? profildeki araç sahipleri ve potansiyel sat?n al?c?larla görü?üldü. Görü?meciler aras?nda g?c?r g?c?r s?f?r bir araçta karar k?lanlar da vard?, “yeniye gerek yok vars?n ikinci el olsun” diyenler de… Tüm bu farkl? ihtiyaç, motivasyon ve karar verme süreçleri gözetilerek, Ipsos “Onun Arabas? Var” Raporu’nda her 10 görü?meden 4’ü, araç almay? dü?ünenlerle, 6’s?, zaten alm?? olanlarla gerçekle?tirildi.

Kad?n sürücülerin say?s? art?yor

Günümüz otomotiv kullan?c?lar? içerisinde kad?n kullan?c?lar? say?s? artt?kça, sat?n al?m karar?nda etkileri de artmaya ba?lad?. Bunun için ara?t?rma kapsam?nda her 5 görü?meden 1’i kad?nlarla gerçekle?tirildi.

Saha çal??mas?, araç yo?unlu?unun yüksek oldu?u 8 ilde (?stanbul, Ankara, ?zmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin) gerçekle?tirildi.

“Bir arabam olsun!”

Ara?t?rmaya göre, Türkiye’de otomotiv sat?n alanlar / sat?n almay? planlayanlar?n %15’i için “otomotiv tutkusu” önemli bir motivasyon. Bu kitle için, onlar? araç sat?n almaya iten en önemli faktör, güvenlik, konfor, esneklik gibi fonksiyonel nedenlerden ziyade, çok daha duygusal olan, bir otomobile sahip olma “tutkusu”.
Bir k?sm?m?z için araç bir tutku, tutku olmas?na ama arac?n markas? ve modeli de öyle mi? Araç sat?n almak için yola ç?kt???m?zda, kafam?zda kaç farkl? marka / model oluyor? Kaç?m?z ben Sedan’dan ba?ka araca binmem diyor, kaç?m?z?n zihni SUV’isinden, Hatchback’ine farkl? alternatiflerle dolu? Farkl? segmentteki araçlar? ayn? potada eritiyor muyuz yoksa sadece ayn? segmentin farkl? modelleri aras?ndan m? seçim yap?yoruz? Ara?t?rma sonuçlar? gösteriyor ki, yaln?zca tek bir marka modelle yola ç?kanlar?n oran? %32. Geri kalanlar ise ortalama 3 alternatif araç aras?ndan seçim yapmaya çal???yor. Bu seçimi yapmaya çal???rken de pek ço?umuz çevremizdeki arkada?lar?m?z?n tavsiyelerinden faydalan?yoruz ve onlar?n tavsiyeleri sat?n al?m karar?m?zda da ciddi bir rol oynuyor. Peki ya tüm bu süreç içerisinde e?lerimizin etkisi nas?l? Kad?nlar en çok marka model ve arac?n rengi konusunda e?lerine fikir verirken, erkeklerse marka model ve yak?t tüketimi konusunda e?lerine destek oluyor.

?kinci elin yenisi s?f?r araçlardan vazgeçiriyor

Araç sat?n almak için yola ç?karken hepimizin kafas?nda farkl? farkl? senaryolar olsa da, sonuç her zaman yola ç?karken planlad???m?z gibi olmayabiliyor… Her 10 görü?meciden 4’ü ben yaln?zca s?f?r araç sat?n alaca??m diye yola ç?karken, 2’si s?f?r araca gerek yok, ikinci el alaca??m diyor. Her 10 ki?iden 4’ü ise, hem 0 km hem de ikinci el alternatifleri de?erlendirece?ini belirtiyor. Peki ya sonuç? Hepsinin nedenleri farkl? olsa da evdeki hesap çar??ya uymayabiliyor ve ikinci el araç diye yola ç?kan birisi kendisini 0 km bir araçta bulabiliyor ya da tam tersi. ?kinci elden 0 km araca dönü?ün en önemli nedeni, 0 km arac?n daha güvenilir bulunmas? iken, 0 km’den ikinci el araca dönü?ün en önemli sebebi ise, ikinci elde istenilen km’de araç bulunmu? olmas?.

?kinci el diyoruz ama, ikinci el araç derken gerçekte kastetti?imiz nedir? Görü?mecilerin %36’s? bir arac? ikinci el araç olarak görebilmesi için, o arac?n vergi avantaj? sa?lamaya ba?lamas? gerekti?ini ifade ediyor. ?kinci el araç sat?n alma niyeti olanlar da alaca?? arac?n en az 3 en fazla 9 ya??nda ve yakla??k olarak ortalama 19.000 ve 76.000 km aras?nda olmas?n? istiyor.

Peki markalar ne yapmal??

Ipsos’un gerçekle?tirmi? oldu?u O’nun Arabas? Var Ara?t?rmas? gösteriyor ki, otomotiv sektöründe markalar aras? rekabet, yeni teknolojiler ve farkl? modellerle birlikte devam ettikçe, markalar ve farkl? modeller aras?ndaki çeki?me daha da k?z??acak ve hatta farkl? segmentlerdeki araçlar da daha çok birbirinin rakibi haline gelerek, zihinlerdeki alternatif say?lar?n? da artt?rmaya ba?layacak. Bu rekabet ortam?nda da, ara?t?rma sürecindeki potansiyel tüketiciye do?ru mecrada do?ru ?ekilde ileti?im yapan ve do?ru zamandaki kampanyalarla, tüketiciye ula?an, finansman anlam?nda ona destek olan firmalar rekabette bir ad?m öne geçecek. Buna ek olarak bireysel kiralama sektörünün tüketicilere kiralamay? daha iyi anlat?p, potansiyel faydalar?n? benimsetebilmesi durumunda, operasyonel kiralamaya ek olarak, bireysel kiralama sektörünün de yeni ÖTV sistemini avantaja çevirmesi ve s?f?r araç pazar?ndan pay almaya çal??mas? rekabeti iyice k?z??t?racak gibi görünüyor.

Kaynak: IPSOS Ara?t?rma Kütüphanesi

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.