Türk Tüketicisinin %60’ı Yeni Ürünler Denemeyi Seviyor

“Y?l?n Seçilmi? Ürünü” (YSÜ) program? kapsam?nda Nielsen’in yapt??? ara?t?rmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 60’? “yeni” ürünleri denemeyi seviyor. Ara?t?rmaya göre, kad?n tüketiciler erkeklere k?yasla “yeni” etiketli bir ürün sat?n almaya daha e?ilimli durumda.

Kazanan ürünlerin tüketicilerin oylar?yla belirlendi?i ve Türkiye’de 2. kez gerçekle?tirilen “Y?l?n Seçilmi? Ürünü” (YSÜ) program? kapsam?nda Nielsen’in yapt??? ara?t?rmaya göre, Türk tüketicileri yeni ürünleri denemeyi seviyor. 12 ilde 4.109 tüketiciyle yüz yüze yap?lan ara?t?rma, Türk tüketicilerinin yüzde 60’?n?n “yeni” ürünleri denemeyi sevdiklerini ortaya koyuyor. Ara?t?rmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 61’i ise kendilerine tavsiye edilen ya da çevresi taraf?ndan önerilen ürünleri denemeye aç?k olduklar?n? ifade ediyor.

Yeni ürünün fiyat? sat?n almay? etkiliyor

Ara?t?rman?n sonuçlar?na göre Türk tüketicilerin yüzde 30’u pazarda yeteri kadar yeni ürün olmad???n? dü?ünürken, yüzde 37’si ise yenilikçi özellikleri bulunan ürünler için daha yüksek ücret ödemeye haz?r olduklar?n? ifade ediyor. Tüketicilerin yüzde 56’s? yeni ve yenilikçi özellikleri bulunan ürünleri fiyatlar?n?n uygun olmas? durumunda deneyebileceklerini belirtiyor. Ara?t?rma, kad?n tüketicilerin erkeklere k?yasla, “yeni” etiketli bir ürün sat?n almaya daha e?ilimli oldu?unu da ortaya koyuyor.

Y?l?n Seçilmi? Ürünü (YSÜ) logosu güveni art?r?yor

Ara?t?rmaya göre, Türk tüketicilerinin referans? olan Y?l?n Seçilmi? Ürünü (YSÜ) logosu ise, tüketicilerinin yüzde 52’sinin sat?n alma iste?ini art?r?rken, reklamlarda YSÜ logosuna yer vermek, tüketicilerin reklama güvenini yüzde 50 oran?nda art?r?yor.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.