Türk Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazarı İkinci Çeyrekte Yüzde 10 Büyüdü

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar?, 2017’nin ikinci çeyre?inde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 10,3’lük bir büyüme performans? ile 13 milyar TL ciroya ula?t?. ?kinci çeyrek sonu itibariyle özellikle beyaz e?ya sektöründe devam eden vergi indirimlerinin toplam büyümeye pozitif katk?s? ön planda.

Telekom: ?kinci çeyrekte tek haneli büyüme

Telekom sektörü 2017’nin ilk çeyre?inde oldu?u gibi, ikinci çeyrekte de yüzde 9 ile tek haneli büyüme oran?na sahip oldu. Sektör bu çeyrekte, ilk çeyrekteki yüzde 3’lük görece dü?ük büyüme performans?n?n üzerinde seyretti. Ak?ll? telefonlar?n toplam sektör büyümesi üzerindeki etkisi haricinde, yeni ürünlerin de katk?s?yla yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme oran? elde eden ak?ll? saatler ve yine çift haneli büyüme oran?na sahip mikrofonlu kulakl?klar?n da telekom sektörüne etkisi pozitif oldu.

Giderek artan medya kullan?m? ve dolay?s?yla artan depolama ihtiyaçlar?na paralel olarak, cihaz haf?zalar?n?n da geni?ledi?i; 32 GB ürünlerin ciro pay?n?n yüzde 50’ler seviyelerine, 64 GB ve üzeri ürünlerin ciro pay?n?n ise yüzde 15 seviyelerine yakla?t??? görülüyor.

Bilgi teknolojileri: Monitör ve tablette çift haneli küçülme

Bilgi teknolojileri sektörü bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre ciroda yakla??k yüzde 4 oran?nda darald?. Daralma üzerinde en yüksek etkiye sahip ürün gruplar? ise monitör ve tabletler olarak ön plana ç?k?yor. 2017 ikinci çeyrek sonu itibariyle bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre pozitif büyüme kaydeden ürün gruplar? ise s?ras?yla masaüstü bilgisayarlar, web kameralar, fare ve klavyeler oldu.

?kinci çeyrek sonu itibariyle toplamda küçük de olsa daralma kaydeden dizüstü bilgisayar kategorisi içinde, ortalama fiyat? daha yüksek olan oyun bilgisayarlar?n?n pozitif büyüdü?ü görülüyor.

Tüketici elektroni?i: TV’de büyük ekran dönemi

Tüketici elektroni?i sektörüne toplam olarak bak?ld???nda, 2017 ikinci çeyrekte 2016’n?n ikinci çeyre?ine göre ciro büyümesinin tek haneli oldu?u görülüyor. Sektörün egemen  ürün grubu olan TV ise sektör toplam?na yak?n seviyede bir büyüme performans? göstermi? ve 1,5 milyar TL ciro seviyesi ile çeyre?i sonland?rd?. 55 inç üzeri ekran boyutlu ve UHD özelli?e sahip televizyonlar ise geçti?imiz senenin ayn? dönemine göre çift haneli ciro  büyüme performans?na sahip olurken, UHD TVlerin oran? ciro baz?nda yüzde 40 seviyesine ula?t?.

 

tuketici-elektronigi

 

GfK TEMAX, tu?ketici teknolojisi ürünleri pazar?n? takip etmek için GfK taraf?ndan geli?tirilen bir endeks. Bulgular GfK perakende paneli taraf?ndan düzenli olarak yap?lan ara?t?rmalara dayan?yor. Perakende paneli dünya genelinde 425 binin u?zerinde sat??? noktas?ndan al?nan verilerinden olus?uyor. GfK TEMAX Raporu ?ubat 2009’dan beri GfK taraf?ndan 30’dan fazla ülkede yay?mlan?yor.

 

Kaynak: Digitalage 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.