Türk Kullanıcılarının İlk Tercihi Akıllı Telefonlar

mobl2

Barem taraf?ndan gerçekle?tirilen ara?t?rmada, ak?ll? telefonlar?n art?k neredeyse bilgisayar olarak kullan?ld??? görülüyor. Bu nedenle kullan?c?lar, ba?lang?çta ak?ll? telefonlara ödedikleri mebla??n çok yüksek oldu?unu dü?ünseler de kullan?m s?ras?ndaki performans?n?n bu paray? hak etti?ine karar veriyorlar. Ak?ll? telefonlar art?k sadece konu?mak ve mesajla?mak de?il, internet, e?lence, i? takibi, sosyal medya gibi birçok alanda da kullan?l?yor.

Tu?lu telefonlar art?k tarih oluyor

Tüketiciler, telefon al?rken 3 temel özelli?e dikkat ediyor; estetik, ekran boyutu ve i?letim sistemi. Kullan?c?lar, tu? say?s?n? estetik alg? içinde tan?ml?yor ve ço?unlukla az tu?lu telefon tercih ediyor. Piyasada adet olarak sat?lan cep telefonlar?n?n yüzde 90,9’u dokunmatik.

Cep telefonlar?n?n ekranlar? devle?iyor

Ak?ll? telefon kullan?c?lar? art?k ders çal??ma, kitap okuma, sosyal medya kullan?mlar?n? telefondan yap?yor. Özellikle gençler büyük ekranl? telefonlar? tercih ediyor. ??letim sistemlerinde ilk tercih yüzde 74,4 ile Android olurken, iOS haricinde i?letim sistemlerinde bir tekelle?me oldu?u da görülüyor.

Kaynak: DigitalAge

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.