Türk Kullanıcıların Otomobil Tercihleri Nasıl Değişiyor?

FikriMühim’in Digital Age için yapt??? ara?t?rmada; 58 ilden 1000’den fazla kat?l?mc? hem otomobil tercihlerindeki belirleyici etkenler hem de araçlar? keyif al?nan birer teknoloji üssü haline getiren otomotiv teknolojileri ile ilgili sorular? yan?tlad?.

Kat?l?mc?lar?n?n yüzde 51’i “10 y?l ve daha fazla süredir otomobil kullan?yorum” diyenler olu?tururken, elde edilen sonuçlar aile ba??na dü?en otomobil say?s?n?n ço?unlukla bir adet oldu?una i?aret ediyor (%55). Her dört ki?iden biri, evlerinde iki otomobil oldu?unu belirtti. Otomobil de?i?tirme say?s?nda ço?unluk (%36) dört adet araç de?i?tirdi?ini söyledi. Kaç farkl? markan?n otomobilini kulland?klar?na ili?kin soruya verilen yan?tlar aras?nda en yüksek oran (%41) “dört marka” cevab?na ait.

Belirleyici etken “ihtiyaç”

“Yeni bir otomobil almaya karar vermenizde en çok ne etkili oluyor?” sorusu yöneltilen kat?l?mc?lar?n yüzde 70’i “ihtiyaç” yan?t?n? verdi. Otomobil al?rken öncelikle tercih edilen markalarda ba?? Volkswagen çekiyor. Onu Toyota, Ford, Audi, BMW, Volvo (%23), Renault  (%23) ve Mercedes-Benz (%23) takip ediyor.

Otomobil al?rken en çok tercih edilen markalar

Volkswagen      % 53

Toyota                 % 31

Ford                     % 31

Audi                    % 31

BMW                  % 29

“Hayallerin otomobili” Mercedes

?nsanlar?n al?m güçlerinin s?n?rs?z oldu?u bir durum olu?sa almak isteyecekleri ilk üç marka ise s?ras?yla; Mercedes-Benz, Maserati ve Porche. Erkekler baz?nda, “hayallerinin otomobili” Mercedes-Benz ve Maserati olurken, kad?nlar Porche ve BMW’ye öncelik tan?yor. Kat?l?mc?lardan, al?m güçleri s?n?rs?z olsa tercih edecekleri markalar? birer kelime ile tarif etmeleri istendi?inde Mercedes-Benz ve Audi; “güvenilirlik” ve “kalite”leriyle öne ç?k?yor. Di?er markalarda ise; Maserati “güç”, Porche “kalite”, “güç” ve lüks”, BMW “güvenilirlik”, “kalite” ve “konfor”, Volvo ise “Güvenilirlik” ve “sa?laml?k”, Bentley “lüks”, Aston Martin “asalet” özellikleriyle tercih ediliyor. Ara?t?rma, Mercedes’in reel tercihlerle hayalleri bulu?turan marka oldu?unu gösteriyor, çünkü “Otomobil al?rken tercih etti?im marka Mercedes’tir” diyen her dört ki?iden biri (%24), al?m gücü s?n?rs?z olsa da yine Mercedes alaca??n? söylüyor. Bu oran sadece Mercedes’te bu kadar yüksek.

Kad?nlar için güvenlik, erkekler için teknoloji daha önemli

Otomobil seçiminde fiyat d???nda en önemli kriter; s?ras?yla güvenlik, dayan?kl?l?k, konfor, tasar?m, teknoloji, marka ve renk. Bu soruya yan?t verenler aras?nda kad?nlar?n erkeklere göre güvenli?e daha çok önem verdi?ini görülüyor. Erkekler ise teknolojiyi kad?nlara k?yasla daha mühim bir kriter olarak konumland?r?yor. Araç için teknolojiler deyince; hem kad?nlar?n hem de erkeklerin en çok kulland??? müzik sistemi oluyor. En çok kullan?lan araç için teknolojilerde ikinci s?rada yer alan “ak?ll? telefonla entegrasyon” erkekler taraf?ndan daha çok tercih edilirken, üçüncü s?radaki “navigasyon”a kad?nlardan daha çok talep var. Araç içi teknoloji ve aksesuar seçiminde en çok tercih edilen marka Samsung.

Otomobil seçiminde fiyat d???ndaki en önemli kriter

Güvenlik              % 50

Dayan?kl?l?k        % 14

Konfor                  % 12

Tasar?m                % 10

Teknoloji              % 8

En çok elektrikli araçlar heyecanland?r?yor

“Gelece?in otomotiv teknolojileri konusunda sizi en çok heyecanland?ran geli?me hangisi?” sorusuna, kat?l?mc?lar?n yüzde 48’i “elektrikli araçlar”, yüzde 35’i “sürücüsüz araçlar” yan?t?n? veriyor. “Otomobilinizde sahip olmak isteyece?iniz en önemli teknoloji ne olurdu?” sorusuna veriler yan?tlar ise, ilk tercihin “sürücüsüz araç teknolojisi” oldu?unu gösteriyor.

 

Kaynak: Digital Age

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.