Türk Halkı Türk Malı Teknoloji Ürünlerine Nasıl Yaklaşıyor

Digital Age’in FikriMühim i?birli?i ile gerçekle?tirdi?i anket çal??mas?yla Türkiye’de halk?n Türk mal? teknoloji ürünlerine yakla??m?n? ara?t?rd?. Digital Age için yap?lan ve 69 ilden 2 bine yak?n kat?l?mc?n?n yer ald??? ara?t?rma; dünya çap?nda ses getirmeye ba?layan Türk markalar?n?n Türkiye halk? üzerinde de olumlu bir alg? yaratt???n? gösteriyor.

Sat?n ald??? teknoloji ürünlerinde öncelikle kalite ve sa?laml??a önem verdi?ini dile getiren kat?l?mc?lar?n yüzde 69’u sat?n ald??? teknoloji ürününün hangi ülkede üretildi?inin önemli oldu?unu dü?ünüyor. Türkiye’de teknolojinin geli?imi aç?s?ndan genel görü? olumlu. Kat?l?mc?lar?n ço?u, Türkiye’deki teknoloji ürünlerinin çe?itlilik ve yeterlili?ini eskiye k?yasla daha iyi buluyor.

Beyaz e?yadan telekoma, halk?n teknoloji denince akl?na gelen ilk Türk markas? Arçelik. Teknoloji alan?nda üründen hizmete daha geni? bir yelpazede boy gösteren markalar hakk?nda halk?n sat?n alma e?ilimi sorguland???nda ise, kat?l?mc?lar?n “Ürünlerini/hizmetini kesinlikle sat?n al?r?m” dedikleri ilk marka Türk Hava Yollar? (THY), ikinci marka yine Arçelik oluyor.

Kalite ve sa?laml?k en önemli kriter

“Sat?n ald???n?z teknoloji ürünlerinde öncelikle neye dikkat edersiniz?” diye sorulan kat?l?mc?lar?n yüzde 61’i “kalite ve sa?laml?k” yan?t?n? veriyor. Halk?n dikkat etti?i ikinci kriter ise, ald??? ürünün ihtiyaçlar?n? kar??l?yor olmas?. Tercihleri s?ras?yla; ürünün fiyat?, markas? ve son teknolojiyle üretilmesi yönlendiriyor.

Teknoloji ürünlerinin hangi ülkede üretildi?inin sat?n almaya etkisinin de soruldu?u ankette, kat?l?mc?lar?n yüzde 21’i “çok önemli”, yüzde 49’u “önemli” yan?t?n? veriyor. Kat?l?mc?lar?n yüzde 26’s? ise, bu etkenin pek önemli olmad??? görü?ünde. “Ayn? fiyat ve kalitede iki teknoloji ürününden biri Türk mal? ise, onu tercih etme ihtimaliniz artar m??” sorusuna “evet” diyenlerin oran? yüzde 74.

“Eskiye k?yasla daha iyi”

Teknoloji alan?nda Türkiye’de üretilen ürünler hakk?nda halk?n kafas?ndaki genel alg?n?n sorguland??? bölümde, kat?l?mc?lar?n yüzde 40’? “Türk mal? ürünlere güveniyorum ve sat?n al?yorum” ??kk?n? tercih ederken, yüzde 37’si “Alaca??m teknoloji ürününün Türkiye’de üretilmi? olmas? tercihimi olumlu/olumsuz etkilemiyor” diyor. “Türk mal?, teknoloji ürünleri tercih s?ralamamda hep ilk s?rada yer al?yor” diyenlerin oran? yüzde 12 iken, “Teknoloji ürünü sat?n al?rken Türk mal? almamay? tercih ediyorum” diye olumsuz görü? bildirenlerin oran? yüzde 11 oluyor.

Türkiye’de üretilen teknoloji ürünlerinin çe?itlili?i ve yeterlili?i hakk?nda da görü?leri sorulan kat?l?mc?lar?n yüzde 83’ü “Eskiye göre daha iyi oldu?unu dü?ünüyorum” yan?t?n? veriyor. Eskiye göre pek bir de?i?iklik ya?anmad???n? dü?ünenlerin oran? ise yüzde 14.

Teknoloji denince akla gelen ilk 3 Türk markas?

Arçelik  (%55)
Vestel   (%24)
Beko      (%7)

Teknoloji ürünlerinde sat?n alma karar?n? etkileyen kriterler

Kalite /sa?laml?k (%61)
?htiyaçlar?m? kar??lamas? (%19)
Fiyat (%8)
Markas?  (%6)
Son teknoloji ürünü olmas?  (%5)

Ürünleri en çok tercih edilen Türk teknoloji markalar?

THY (%93)
Arçelik (%87)
Do?u? Otomotiv (%81)
Ford Otosan (%80)
Bimeks (%70)
Turkcell (%69)
Türk Telekom (%65)

 Kaynak: Digital Age

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.