Türk Gençliği Hayatından Memnun

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kurulu?lar?ndan Habitat Derne?i, Türkiye’deki Gençlerin ?yi Olma Hali Raporu’nun sonuçlar?n? aç?klad?.

Yüz yüze anketler arac?l???yla 16 ilde 1209 gencin kat?l?m? sa?lanarak gerçekle?tirilen ara?t?rmada i? hayat?ndan sa?l??a ve ya?an?lan ?ehirdeki güvenli?e kadar pek çok veri 62 ba?l?kta toplan?yor.

Ara?t?rmadan elde edilen sonuçlar?n baz?lar? ise ?öyle s?ralan?yor;

gençlik1

Görü?ülen gençlerin büyük ço?unlu?unun hayatlar?ndan memnun olduklar? görülüyor. Hayat?ndan memnun olanlar?n oran? erkekler aras?nda yüzde 69, kad?nlar aras?ndaysa yüzde 72. Aradaki küçük fark ise, erkekler aras?nda hayat?ndan hiç memnun olmad???n? söyleyen yüzde 15’lik kesimden geliyor.

gençlik2
Kad?nlar aras?nda gelece?inden umutlu oldu?unu söyleyenlerin oran? yüzde 68 iken, erkekler aras?nda bu oran yüzde 65 olarak görülüyor.

gençlik3

Ara?t?rmaya kat?lan gençlere bir dizi etkinlik say?p bu etkinlikleri ne s?kl?kta yapt?klar?n? soruluyor. Yukar?da yer alan grafik, gençlerin en s?k yapt?klar? faaliyetin sinemaya gitmek oldu?unu gösteriyor. Gençlerin %11’i haftada bir ve daha s?k, %46’s? da ayda birkaç kez sinemaya gitti?ini belirtiyor. ?kinci s?rada kitap sat?n almak (%12 haftada birden fazla), üçüncü s?radaysa müzik ya da film sat?n almak geliyor. Hiç konsere ya da tiyatroya gitmeyenlerin oran? ise %81.

Kaynak: Habitat Derne?i, Türkiye’de Gençlerin ?yi Olma Hali Raporu

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.