Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazarı Yılın Son Çeyreğinde Büyüdü

GfK TEMAX® Türkiye 2016 Q4 sonuçlar?na göre; tüketici teknolojisi ürünleri pazar?, 2016’n?n son çeyre?inde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre %6,1’lik bir büyüme performans? ile 12.3 milyar TL ciro de?eri elde etti. Ancak ilk defa bir y?l?n son çeyre?inde, bir önceki çeyre?e göre ciro seviyesi daha dü?ük gerçekle?ti. Bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre ciroda pozitif büyüme oran? elde eden sektörler s?ras?yla küçük ev aletleri, tüketici elektroni?i, telekom ve büyük beyaz e?ya olurken; ofis ekipmanlar? & sarf malzemeleri, bilgi Teknolojileri ve görüntüleme daralan sektörler oldu.

a1

Telekom: Sektör y?l? tek haneli büyüme ile kapatt?
Telekom sektörü y?l?n ilk iki çeyre?ini çift haneli büyüme performans? ile kapat?rken, 3. çeyrekte pazar darbe te?ebbüsü, kredi kart?na taksit uygulamas?n?n tekrar yürürlü?e al?nmamas?, ek vergiler gibi nedenlerden ötürü tek haneli büyüme oran? elde etmi?ti. Son çeyre?e bakt???m?zda da sektör t?pk? bir önceki çeyrekte oldu?u gibi, geçen sene ayn? döneme k?yasla tek haneli büyüme oran? elde etti. Ayn? zamanda telekom sektöründe büyüyen tek ürün grubu son dönemlerde oldu?u gibi yine ak?ll? telefonlar oldu.

Bilgi Teknolojileri: Daralma devam ediyor

Bili?im teknolojileri her y?l dü?meye devam ediyor. En büyük dü?ü? Media-tablet kategorisinden geliyor.
Ta??nabilir bilgisayarlar dü?meye devam etse de cirosal olarak bili?im teknolojileri sektöründe en yüksek paya sahip olan ürün grubu olarak öne ç?k?yor. Ta??nabilir bilgisayarlar kendi içerisinde büyüyen gruplar? da bar?nd?r?yor. Bu ürün gruplar?na örnek olarak oyun bilgisayarlar? ya da ikisi bir arada bilgisayarlar gösterilebilir. Ülkemizdeki genç nüfus oran?n?n görece yüksek oldu?unu dü?ünürsek, oyun bilgisayarlar?ndaki potansiyelin de yüksek oldu?u söylenebilir.
Monitörlerde de 2016 y?l?nda büyüme görüyoruz ki bu büyüme esas olarak ak?ll? monitör dedi?imiz ekranlardan geliyor.

Ofis Makineleri ve Sarf Malzemeleri: Çok fonksiyonlu yaz?c?lar az da olsa büyümeye devam ediyor

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü bir önceki y?l?n ayn? çeyre?ine göre tek haneli cirosal küçülme e?iliminde. Sektörün bir önceki y?l ayn? döneme göre pozitif büyüme performans?na sahip ürün gruplar? olan çok fonksiyonlu yaz?c?lar ve lazer kartu?lar; di?er ürün gruplar? tek fonksiyonlu yaz?c?lar, toner ve kartu?lar?n negatif seyri kar??s?nda, toplam büyümeyi pozitife çekmede yeterli olmad?.

Büyük Beyaz E?ya: Büyüme h?z? yava?lad?

Büyük Beyaz E?ya sektörü 2016 y?l?n?n son çeyre?inde geçen senenin son çeyre?ine göre tek haneli bir büyüme performans?na sahip oldu.
Bula??k makineleri çift haneli bir büyüme oran? elde ederek, en çok büyüyen kategori oldu. NoFrost buzluk altta buzdolaplar?, 9 Kg ve üstü y?kama kapasiteli çama??r makineleri ve ankastre f?r?nlar büyük beyaz e?ya sektörü toplam büyümesine en yüksek pozitif katk?y? sa?layan ürünler oldular.

Küçük Ev Aletleri: Son çeyrekte çift haneli büyüme

Küçük ev aletleri sektörü 2016 dördüncü çeyrekte bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre çift haneli büyüme elde etti ve en yüksek büyüme performans? gösteren sektör olarak 1,1 milyar TL ciro seviyesi ile çeyre?i sonland?rd?.

Cirosal olarak en iyi performanslar s?ras? ile s?cak içecek haz?rlama makineleri, elektrikli süpürgeler, kad?n/erkek t?ra? makineleri, tost makineleri, saç ?ekillendiriciler, ütü, g?da haz?rlama, saç kurutucular ve saç/sakal  kesiciler olurken; fritöz, ekmek yapma makineleri, su ?s?t?c?lar ve  narenciye/kat? meyve s?kacaklar? ise küçülme gösteren kategoriler oldu.

Çok fonksiyonlu / özellikli, yüksek teknolojili ürünlere e?ilimin artmas?; türk kahve makineleri, siklonik süpürgeler ve lazer epilasyonlar gibi segmentlere olan ilgiyi art?rd?.

Tüketici Elektroni?i: Televizyonda büyük ekran fark?

Tüketici elektroni?i sektörünün hakim ürün grubu olan TV, 2016 dördüncü çeyrekte bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre ciroda çift haneli büyüdü ve 1,7 milyar TL ciro seviyesi ile çeyre?i sonland?rd?.  Pazar?n UHD TVlere kaymas?, beraberinde 55’’ ve üzeri ekranlara olan talep art???n? da getirdi. Hem 55’’ ve üzeri ebattaki hem de UHD özellikli ürünler ciroda çift haneli büyüme performans?na sahip oldu.
Docking/Mini speaker kategorisi y?l?n son çeyre?inde kuvvetli büyüme oran? ile, tüketici elektroni?i sektörünün en yüksek büyüme oran?n? elde ederek, son çeyrekte 20 Milyon TL ciro ile çeyre?i kapatt?.

Görüntüleme: Pazar küçülmeye devam ediyor

Görüntüleme sektörü y?l?n dördüncü ve son çeyre?ini de negatif büyüme oran?yla kapatt?. Dijital kameralar 2015’in dördüncü çeyre?ine göre tek haneli cirosal daralma gösterdi. Sektör içinde küçük de olsa SLR ve aynas?z full frame ürün segmenti büyüdü.

Özet: Tehlike çanlar? m? çal?yor?

Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazar?, 2016’n?n dördüncü ve son çeyre?inde, bir önceki y?l ayn? dönemine göre, cirosal olarak azalan oranda ve tek haneli büyüme performans?n? sürdürdü. Hat?rlanaca?? üzere, ek vergi beklentisi ve döviz kurlar?ndaki yükseli? trendi; dolay?s?yla pazardaki talebin öne çekilmesi, üçüncü çeyre?in oldukça yüksek bir ciro seviyesinde gerçekle?mesiyle sonuçlanm??t?. Son çeyrek itibariyle ürün fiyatlar?n?n artmas? ve y?l sonu olmas?na ra?men tüketim frekans?nda marjinal bir yükselme olmamas? nedeniyle, ilk defa bir y?l?n son çeyre?inde, bir önceki çeyre?e göre ciro seviyesi dü?ük gerçekle?ti.

Bir önceki y?l?n ayn? çeyre?ine göre pozitif büyüme kaydeden sektörler s?ras?yla küçük ev aletleri, tüketici elektroni?i, telekom ve büyük beyaz e?ya olurken; ofis ekipmanlar? ve sarf malzemeleri, bilgi teknolojileri ve görüntüleme sistemleri sektörleri ise ciroda darald?. Geçti?imiz günlerde devreye al?nan beyaz e?yada ÖTV indiriminin sonuçlar?n? da ilk çeyrek sonu itibariyle gözlemlemeye ba?layaca??z.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar?, 2016’n?n son çeyre?inde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre %6,1’lik bir büyüme performans? ile 12.3 milyar TL ciro de?eri elde etti. Ancak ilk defa bir y?l?n son çeyre?inde, bir önceki çeyre?e göre ciro seviyesi daha dü?ük gerçekle?ti.Bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre ciroda pozitif büyüme oran? elde eden sektörler s?ras?yla küçük ev aletleri, tüketici elektroni?i, telekom ve büyük beyaz e?ya olurken; ofis ekipmanlar? & sarf malzemeleri, bilgi Teknolojileri ve görüntüleme daralan sektörler oldu.

 

a2

Kaynak: GfK TEMAX Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.