Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazarı İlk Çeyrekte %8 Büyüdü.

GfK TEMAX® Türkiye 2017 Birinci Çeyrek Sonuçlar?

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar?, 2017’nin ilk çeyre?inde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre %8,3’lük bir büyüme performans? ile 11.7 milyar TL ciro de?eri elde etti. ?lk çeyrek sonu itibariyle özellikle beyaz e?ya sektöründeki vergi indirimlerinin toplam büyümeye pozitif katk?s? ön planda.

Capture

Bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre ciroda pozitif büyüme oran? elde eden sektörler s?ras?yla büyük beyaz e?ya, tüketici elektroni?i, telekom ve küçük ev aletleri olurken; ofis ekipmanlar? & sarf malzemeleri, bilgi teknolojileri ve görüntüleme daralan sektörler oldu.

Telekom: ?lk çeyrekte tek haneli büyüme

Telekom sektörü 2016’n?n son çeyre?ini tek haneli büyüme ile bitirmi? olmas?na ra?men, y?l toplam?nda çift haneli büyüme performans?na sahip olmu?tu. Sektör, 2016 son çeyrekte oldu?u gibi, 2017’nin ilk çeyre?inde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre %3,3 ile tek haneli bir büyüme performans? elde etti. Büyüme h?z?n?n azalmas?nda artan kur ve enflasyonun etkisinden bahsedilebilir. Büyümeye katk? a??rl?kl? olarak baz etkisi büyüklü?ünden ak?ll? telefonlardan gelirken, ak?ll? saatler ve telefon kulakl?klar? kategorileri de yüksek büyüme performanslar? ile ön plana ç?kan ürün gruplar? oldu. ?lk çeyrek sonu itibariyle ak?ll? telefon kategorisinin adetsel olarak daralmas? da dikkat çekici bir unsur olarak ön plana ç?k?yor.
Ak?ll? telefonlar özelinde ilk çeyrek sonunda sat?lan yakla??k her 10 üründen 6’s? 5 inç üzeri ekran boyutlu, 4’ü ise 32 gigabyte ve üzeri bellekli ürünler oldu.

Bilgi teknolojileri: Daralma devam ediyor

Sektör, 2016 y?l?n?n ayn? dönemine göre 2017 birinci çeyre?i %7 oran?nda daralmayla kapatt?. Zorlay?c? ekonomik ko?ullar ve belirsizlikler nedeniyle sektörde son dönemlerde süregelen dü?ü? devam ediyor.

Dü?ü?ün en sert olarak gözlendi?i tablet ürünlerinde özellikle orta ve üst segmentteki cihazlar daha h?zl? dü?üyor. Bunun yan? s?ra, oyun bilgisayar? ihtiyac?n? kar??layabilecek fiyat / performansa yönelen muadil ta??nabilir bilgisayarlar ile –genç oyunsever nüfusun da fazla olmas? gibi nedenler ile- oyun bile?enleri pazar?nda genele k?yasla daha pozitif bir durum söz konusu. Sektörün en büyük ürün grubu dizüstü bilgisayarlar ise bir önceki y?l ayn? döneme k?yasla ciroda %3,7’lik bir büyüme elde etti.

Önümüzdeki dönemlerde daha iyisini alma e?iliminde olan son kullan?c?lar?n mevcut konjonktürel dinamiklerin muhtemel etkileri nedeniyle daha alt segmentlere de yönelmesi beklenebilir.

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri: Tüm kategorilerde daralma

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü bir önceki y?l?n ayn? çeyre?ine göre tek haneli cirosal küçülme ile ilk çeyre?i kapatt?. 2016-2017 ilk çeyrekleri kar??la?t?r?ld???nda, çok fonksiyonlu yaz?c?lar?n di?er ürün gruplar?na göre daha az dü?ü? ya?ad??? görülüyor. Di?er ürün gruplar?nda çift haneli daralma gerçekle?ti. Yine ayn? dönemler incelendi?inde, sektörde en yüksek cirosal daralma kartu? ve tonerlerde ya?and?.

Büyük Beyaz E?ya: ÖTV etkisi

?ubat ay? ilk haftas? itibariyle Bakanlar Kurulu karar?yla büyük beyaz e?ya kategorilerinden al?nan ve %6,7 olan Özel Tüketim Vergisi s?f?rland?. Bu karar?n sektör üzerindeki etkisi çok olumlu oldu ve 2016 ilk çeyre?ine göre tüm kategorilerde yüksek büyüme oranlar?na eri?ildi. Sektör toplamda %30’un üzerinde cirosal büyüme performans? elde etti.

Buzluk altta buzdolaplar?, 9 kilogram ve üzeri çama??r makinalar?, ankastre f?r?nlar ve 6 programl? bula??k makinalar? sektör toplam büyümesine en yüksek katk?y? sa?layan ürün gruplar? oldu.

Küçük ev aletleri: Sektör ilk çeyre?e tek haneli büyüme ile ba?lad?

Küçük ev aletleri sektörü 2017 ilk çeyrekte bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre %2,8 oran?nda büyüyerek, 1 milyar TL ciro seviyesi ile çeyre?i kapatt?.

Cirosal olarak en iyi performaslar s?ras? ile s?cak içecek haz?rlama makinalar?, saç kurutucular, elektrikli süpürgeler, saç ?ekillendiriciler ve saç / sakal kesiciler olurken; kad?n / erkek tra? makinalar?, su ?s?t?c?lar ve narenciye / kat? meyve s?kacaklar? ise küçülme kaydeden ürün gruplar? oldu.

Çok fonksiyonlu / özellikli, yüksek teknolojili ürünlere e?ilimin artmas?; türk kahve makinalar?, siklonik süpürgeler ve kazanl? ütüler gibi segmentlere olan ilgili art?rd?.

Tüketici elektroni?i: UHD Smart domine ediyor

Tüketici elektroni?i sektörünün hakim ürün grubu olan TV, 2017 ilk çeyrekte bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre ciroda %11,6 büyüdü ve 1,3 milyar TL ciro seviyesi ile çeyre?i sonland?rd?. UHD Smart özellikli ürünler ön plana ç?karak ciroda %100’ün üzerinde bir büyüme performans?na sahip oldu.

Pazar? giderek geni?leyen Bluetooth Speaker’lar da y?l?n ilk çeyre?inde %100’ün üzerinde büyüyerek 8,5 milyon TL ciro ile ilk çeyre?i kapatt?. Sektör toplam? ilk çeyrekte %10,9 oran?nda büyüdü.

Görüntüleme: Pazar küçülmeye devam ediyor

Görüntüleme sektörü y?l?n ilk çeyre?ini de negatif büyüme ile kapatt?. Dijital kameralar 2016’n?n ilk çeyre?ine göre dijital kompakt kameralar çift haneli darald?.

Özet: Ba?rolde beyaz e?ya

Ürün gruplar? detay?nda incelendi?i zaman, Türkiye tüketici teknolojisi ürünleri pazar?n?n son dönemlerde büyüme h?z?n?n azald??? söylenebilir. Özellikle daha önceki dönemlerin lokomotif ürün gruplar?ndan ak?ll? telefonlar?n büyümesi, özellikle penetrasyonun artmas?, artan kur ve enflasyon nedeniyle h?z kesti ve son ikiçeyrekte tek hanelerde gerçekle?ti. Bununla birlikte, 2016’n?n son çeyre?ine göre, 2017 birinci çeyrek büyümesinin yakla??k 2 puan daha yüksek gerçekle?mi? olmas?ndaki en önemli etken de ?ubat ay? itibariyle beyaz e?ya ürünlerinde ÖTV’nin s?f?rlanm?? olmas?d?r. Bu önemli de?i?iklik sonras?nda hem üretici üzerindeki kur etkisi bask?s? bir nebze hafiflemi?, hem de tüketici perspektifinde taleplerin öne gelmesi sonucu belirmi?tir. Dolay?s?yla ilk çeyrek sonunda beyaz e?yada tüm ürün gruplar? iki haneli ve yüksek büyüme verileriyle sektörde ba?rolü ak?ll? telefonlardan kapm?? gibi görünüyor.

Di?er bir önemli etki de son dönemdeki UHD dönü?ümü ile birlikte Televizyon kategorisinden gelmektedir. UHD smart segmentinin neredeyse iki kat büyüklük elde etmesi, son dönemlerde durgun seyreden tüketici elektroni?i sektöründe kald?raç etkisi yaratm?? ve toplam büyümeye de güçlü bir katk? sa?lam??t?r.

Capture2

 

Kaynak: GfK TEMAX Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.