Tüketici Güveni Son Yedi Yılın En Yüksek Değerine Ulaştı

48.9’luk skorla global tüketici güven endeksi Ipsos’un ölçümlemeye ba?lad??? 2010 y?l?ndan bu yana en yüksek seviyeye ula?t?. Türkiye son üç ayda tüketici güveninde en çok art?? gösteren ülkelerden biri oldu.

Global Tüketici Güven Endeksi, Ipsos taraf?ndan Türkiye dahil 24 ülkede tüketicilerin yerel ekonomilerinin ?imdiki ve gelecekteki durumlar?, ki?isel finansal durumlar?, tasarruf ve yat?r?mlar?yla ilgili tutumlar?n?n düzenli olarak ölçümlenmesiyle elde ediliyor.

Tüketici Güven Endeksi A?ustos 2017 sonuçlar?na göre, endeks; son üç ayda 0.7 puan, son bir y?lda 1.9 puan ve son be? y?lda 4.2 puan art?? gösterdi.
Endeks, son üç ay içinde alt? ülkede 1.5 puan üstünde art?? gösterdi.

Tüketici Güven Endeksinde en çok art?? gösteren ülkeler: Güney Kore (+9.5), Türkiye (+2.6), Fransa (+2.2) ve Kanada (+2.2). En çok dü?ü? gösteren ülke ise Suudi Arabistan oldu (-2.7)

Yukar?da bahsedilen verilen Thomson Reuters/Ipsos Tüketici Güven Endeksi (Primary Consumer Sentiment Index) sonuçlar?ndan derlendi. Bu endeks, 2010 y?l?ndan bu yana ayl?k olarak 24 ülkede, 17,500’i a?k?n bireylerle gerçekle?tirilen ara?t?rmalara dayan?yor.

Endeksin alt k?r?l?mlar?nda ?unlar ölçümleniyor;

– ?stihdam Endeksi; istihdam güvencesiyle ilgili alg?lar?,
– Beklenti Endeksi; ekonomik beklentileri,
– Yat?r?m Endeksi; yat?r?m iklimi konusundaki alg?lar? yans?tmaktad?r.

?stihdam endeksinde de son üç ayda 0.8 puan art?? görülüyor. En büyük art??lar Güney Kore (+4.7), Türkiye (+3.3), ?spanya (+2.8), ?talya (+2.6) ve Kanada’da (+2.5) görülüyor. Güney Afrika (-3.2), Hindistan (-2.4) ve Belçika’da (-1.5) kaydade?er dü?ü?ler görülüyor. ?stihdam endeksi en yüksek ülkeler ise ?öyle s?ralan?yor: ?sveç (73.0), Almanya (71.8), Çin (69.9), ABD (69.7), Kanada (66.7) ve ?ngiltere (66.2). En dü?ük istihdam endeksi olan ülkeler ise Brezilya (30.6), Meksika (43.4), Güney Afrika (43.5) ve Rusya (44.8)

Ekonomik beklenti endeksi en yüksek olan ülkeler; Hindistan (72.8) ve Çin (71.5) olurken en dü?ük ekonomik beklenti endeksi olan ülkeler Güney Afrika (47.8), ?talya (48.4) ve Türkiye (49.4).

Kaynak: IPSOS Ara?t?rma Kütüphanesi

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.