Tüketici Güven Endeksi, Mayıs 2017

Tüketici güven endeksi 72,8 oldu

Türkiye ?statistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? i?birli?i ile yürütülen tüketici e?ilim anketi sonuçlar?ndan hesaplanan tüketici güven endeksi, May?s ay?nda bir önceki aya göre %2,1 oran?nda artt?; Nisan ay?nda 71,3 olan endeks de?eri May?s ay?nda 72,8 oldu.

Tüketici güven endeksi, May?s 2017

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 92 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,4 oran?nda artarak May?s ay?nda 92 oldu. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olaca??n? bekleyenlerin artmas?ndan kaynakland?.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 100,6 de?erine yükseldi

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ay?nda 96,2 iken, May?s ay?nda %4,5 oran?nda artarak 100,6 de?erine yükseldi. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olaca?? yönünde beklentisi olan tüketicilerin say?s?n?n bir önceki aya göre artt???n? göstermektedir.

??siz say?s? beklentisi endeksi 75,3 oldu

??siz say?s? beklentisi endeksi bir önceki aya göre %3 oran?nda artarak May?s ay?nda 75,3 oldu. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde i?siz say?s?nda art?? bekleyenlerin azalmas?ndan kaynakland?.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23,3 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi %6,9 oran?nda azald?. Nisan ay?nda 25,1 olan endeks, May?s ay?nda 23,3 de?erine dü?tü. Bu dü?ü?, tüketicilerin gelecek 12 ayl?k dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azald???n? göstermektedir.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve de?i?im oranlar?, May?s 2017

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.