Tüketici Güven Endeksi, Haziran 2017

Tüketici güven endeksi 70 oldu

Türkiye ?statistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? i?birli?i ile yürütülen tüketici e?ilim anketi sonuçlar?ndan hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ay?nda bir önceki aya göre %3,8 oran?nda azald?; May?s ay?nda 72,8 olan endeks de?eri Haziran ay?nda 70 oldu.

Tüketici güven endeksi, Haziran 2017

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 90 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,2 oran?nda azalarak Haziran ay?nda 90 oldu. Bu azal??, gelecek 12 ayl?k dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olaca??n? bekleyenlerin azalmas?ndan kaynakland?.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 97,3 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi May?s ay?nda 100,6 iken, Haziran ay?nda %3,3 oran?nda azalarak 97,3 de?erine dü?tü. Bu azal??, gelecek 12 ayl?k dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olaca?? yönünde beklentisi olan tüketicilerin say?s?n?n bir önceki aya göre azald???n? göstermektedir.

??siz say?s? beklentisi endeksi 70,7 oldu

??siz say?s? beklentisi endeksi bir önceki aya göre %6,1 oran?nda azalarak Haziran ay?nda 70,7 oldu. Bu azal??, gelecek 12 ayl?k dönemde i?siz say?s?nda dü?ü? bekleyenlerin azalmas?ndan kaynakland?.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,1 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi %5,5 oran?nda azald?. May?s ay?nda 23,3 olan endeks, Haziran ay?nda 22,1 de?erine dü?tü. Bu dü?ü?, tüketicilerin gelecek 12 ayl?k dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azald???n? göstermektedir.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve de?i?im oranlar?, Haziran 2017

 

Kaynak TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.