TÜİK Yazılı Medya İstatistiklerini Yayınladı

TÜ?K taraf?ndan yürütülen yaz?l? medya ara?t?rmas?, ülkemizde ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yay?mlanan gazetelerin ve dergilerin genel yap?s?n? kurumsal ve içerik yönünden de?erlendirmek, sunulan hizmetin niteli?i, süresi, s?kl??? ile ilgili bilgileri derlemek ve kar??la?t?rmak amac?yla yap?lmaktad?r.

Çal??ma 2005 y?l?ndan ba?layarak her y?l düzenli olarak yürütülmektedir.

Gazetelerin %89,6’s? yerel yay?n yapt?

Gazete ve dergi say?s?, 2015 y?l?nda 2014 y?l?na göre %4,5 azalarak 6 bin 802 oldu. Bu yay?nlar?n %59,9’unu dergiler olu?turdu. 2015 y?l?nda yay?mlanan gazetelerin %89,6’s? yerel, %4,1’i bölgesel, %6,3’ü ise yayg?n (ulusal) yay?n yapt?. Dergilerin ise %37,2’si yerel, %7,3’ü bölgesel, %55,6’s? yayg?n (ulusal) yay?n yapt?. Topluca bak?ld???nda gazete ve dergilerin %58,2’si yerel, %6’s? bölgesel, %35,8’i ise yayg?n (ulusal) yay?n yapt?.

Y?llara göre gazete ve dergi say?s?, 2011 – 2015

TÜ?K YAZILI MEDYA ?STAT?ST?KLER?

 

 

 

 

 

 

 

 

Y?ll?k tiraj?n %93,5’ini gazeteler olu?turdu

Gazete ve dergilerin tiraj?, 2015 y?l?nda 2014 y?l?na göre %6,3 azald?. Ülkemizde 2015 y?l?nda yay?mlanan gazete ve dergilerin y?ll?k toplam tiraj? 2 milyar 132 milyon 242 bin 338 olup, bunun %93,5’ini gazeteler olu?turdu. Toplam tiraj?n %14,6’s?n? yerel, %1,8’ini bölgesel, %83,6’s?n? ise yayg?n (ulusal) gazete ve dergiler olu?turdu. Gazetelerin y?ll?k tiraj?n?n %88,7‘sini günlük gazeteler,  dergilerin ise y?ll?k tiraj?n?n %50,7’sini ayl?k, %21,5’ini ise haftal?k dergiler olu?turdu.

Gazete ve dergilerin y?llara göre toplam tiraj?, 2011-2015

TÜ?K YAZILI MEDYA ?STAT?ST?KLER? 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetelerin %87’si siyasi/haber/güncel içerikli yay?n yapt?

Gazetelerin %15,8’i günlük, %30,8’i haftal?k olarak yay?mland?. Yay?nlanan gazetelerin %87’si siyasi/haber/güncel içerikli olurken, %13’ü ek verdi. Dergilerin ise  %23,5’i ayl?k, %22,2’si üç ayl?k olarak yay?mland?. Yay?nlanan dergilerin %17,8’i sektörel/mesleki içerikli olurken, %10,4’ü ek verdi.

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.