Televizyon ve Medyanın Evrimi (İnfografik)

Tüketicilerin içerikleri nas?l izledikleri h?zla de?i?iyor. Ericsson ConsumerLab’in 2016 Televizyon ve Medya Raporu’nda da 24 ülkede de?i?en izleme al??kanl?klar? ele alan?yor. Bu rapora göre Amerika için yap?lm?? infografik incelendi?inde;

  • Mobil üzerinden izlemelerde ciddi bir büyüme oldu?u görülüyor. Mobil cihazlar üzerinden haftal?k ortalama izlemeler 2012 y?l?ndan bu yana 4 saat art?? göstermi? durumda. Sabit ekranlardan izlemede ise 2,5 saatlik dü?ü? oldu?u gözlemleniyor.
  • Amerika’daki tüketicilerin %40’?n?n s?n?rs?z video izleyebilecekleri paketlerle ilgilendikleri görülüyor. Y ku?a??n?n ise %46’s? bu paketlerle en fazla ilgilenenler aras?nda bulunuyor.
  • Tüketiciler harcad?klar? zaman?n %45’inde televizyonda belirlenen yay?n ak??? yerine  kendi seçtikleri videolar? izlemeyi tercih ediyorlar
  • Amerika’da bir evin ortalama medya harcamas?n?n yar?s?n?n planl? izleme kalemine gitti?i görülüyor. Tüketiciler geçti?imiz 4 y?la oranla %60 daha fazla kendi seçtikleri videolar? izlemek (VoD) için para ödüyorlar.tv-media-2016-infographic-ericsson-consumerlab-1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.