Sosyal Medya Fenomenleri Satın Alma Tercihlerinde Ne Kadar Etkili?

?stanbul Bilgi Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Görevlisi Güventürk Görgülü ve Pazarlama 3.0 editörü Turan Farajova, yürüttükleri “Sosyal Medya Fenomenleri Takipçilerinin Sat?n Alma Tercihlerini Etkiliyor Mu?” ba?l?kl? ara?t?rma sonuçlar?n? aç?klad?. Ara?t?rma sonuçlar?, Influencer Marketing yönteminin, ancak etkili seçme ve ölçme araçlar?yla, markalara belirli ölçülerde fayda sa?layabilece?ini gösteriyor. Fenomen takipçilerinin, sat?n alma güçleri ve tavsiyeleri tüketime dönü?türebilme kapasitelerinin, ürün ve fenomen baz?nda ölçülmesi gerekiyor. Bunun yan?nda i?birli?i yap?lan her fenomenle, hangi ürünün, hangi tür payla??mla daha etkili olabilece?inin de ölçülebilir olmas? gerekiyor.

Kad?nlar erkeklere oranla daha fazla etkileniyor

Ankete kat?lanlar?n yüzde 70’ten fazlas? marka tercihlerinde fenomenlerin rolü olmad???n? dü?ünüyor. Her 100 kullan?c?dan 80’i de son bir y?l içinde fenomenler arac?l???yla tan?t?lan herhangi bir markay? sat?n almad???n? ifade ediyor. Ayn? konuda kad?n erkek ayr?m?na bak?ld???nda, kad?nlar?n marka tercihi ve sat?n alma konusunda, izledikleri fenomenlerden daha yüksek oranda etkilendikleri görülüyor. Kad?nlar?n yüzde 42’si marka tercihinde izledi?i fenomenlerden etkilendi?ini söylerken, erkeklerde bu oran yüzde 20’nin alt?na dü?üyor. Kad?nlar?n yüzde 30’u son bir y?l içinde fenomenler arac?l???yla tan?t?lan bir ürün veya hizmeti sat?n al?rken, erkeklerde bu oran yüzde 10’lara kadar geriliyor.

“Ben etkilenmiyorum ama ba?kalar? etkileniyor”

Sosyal medya fenomenlerinin tavsiyelerinden etkilenme oran? dü?ük olmakla birlikte kat?l?mc?lar?n yüzde 77.9’u, kendisi d???ndaki bireylerin fenomenlerden etkilendi?ini dü?ünüyor. Bu görü?e ba?l? olarak takipçilerin yüzde 64’ü markalar için fenomenle pazarlamay? gerekli görüyor.

Sponsorlu içerikler dikkate al?nm?yor

Fenomen takipçilerinin önemli bir bölümü bu hesaplar? ki?isel payla??mlar için izliyor ve sponsorlu payla??mlar? dikkate alm?yor. Ya? ve gelir grubuna göre baz? ufak de?i?imler gösterse de fenomen takipçileri, Influencer Marketing’in belirli sektörlerde etkili olabilece?ini dü?ünüyor. Bu sektörlerin ba??nda da; yeme içme, turizm seyahat, ki?isel bak?m, sanat, e?lence ve haz?r giyim geliyor.

Ara?t?rma sonuçlar? pazarlama bütçelerinin daha verimli kullan?lmas?n? sa?layacak

Ara?t?rma sonuçlar?n? de?erlendiren ?stanbul Bilgi Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Görevlisi Güventürk Görgülü; “Amac?m?z, sosyal medya fenomenleri arac?l???yla yap?lan marka ileti?iminin, tüketici baz?nda yans?malar?n?n görülmesini sa?lamakt?. Influencer Marketing günümüzün en etkili pazarlama ileti?imi yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Gerçekle?tirdi?imiz ara?t?rma ise “fenomen” olarak tan?mlanan ki?ilerin, takipçilerinin ancak küçük bir bölümü için “influencer” olabildi?ini gösteriyor. Bu nedenle mecran?n kullan?m? da belirli bir ölçü ve dikkat gerektiriyor. Ara?t?rma sonuçlar?n?n, pazarlama bütçelerinin daha verimli kullan?lmas?na katk? sa?layaca??na inan?yoruz” dedi.

Çok takipçili sosyal medya kullan?c?lar? arac?l???yla gerçekle?tirilen ara?t?rmaya 340 ki?i kat?ld?. Ankete cevap verenlerin yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si kad?n oldu. Kat?l?mc?lar?n yüzde 31.1’i, 18 – 25 ya? aral???nda; yüzde 37.6’s?, 26 – 35 ya? aral???nda, yüzde 26.6’s? ise 36 – 51 ya? aral???nda yer al?yor. Online olarak gerçekle?tirilen anket çal??mas?ndan 3 sorunun test edilmesi için sosyal anket platformu Poltio kullan?ld?. Poltio’da 3 ayr? soru için yakla??k 3 bin yan?t al?nd?.

 

Kaynak: Dijital Maden

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.