Sosyal Ağ Kullanıcılarının Online Alışveriş Alışkanlıkları

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak *Global Web Index verileri ile haz?rlad???m?z bu çal??mada Türkiye’deki sosyal a? kullan?c?lar?n?n demografik profili ç?kar?l?yor, online dünyada konu?tuklar? ürünler, sat?n alma öncesinde arama kategorileri, sat?n ald?klar? içerikler s?ralan?yor. Ayr?ca sosyal platform bazl? çe?itli online al??veri? davran??lar? ele al?n?yor.

Sosyal A? Kullan?c?lar?n?n Demografik Profili

Sosyal a? kullan?c?lar? herhangi bir cihazdan herhangi bir sosyal a?? ziyaret etti?ini belirten ve aktif olarak internet kullanan ki?ilerden olu?uyor. Global Web Index 2015 verilerine göre  sosyal a? kullan?c?lar? a??rl?kl? olarak erkeklerden (%56) olu?an bir profil çiziyor. Sosyal kullan?c?lar?n?n ya? da??l?m?na bak?ld???nda, genç nüfusun bask?n oldu?u görülüyor. Kullan?c?lar?n yar?s?ndan fazlas?n? 16-34 ya? aras? ki?iler olu?turuyor.

demografi

Sosyal A? Kullan?c?lar? Online Dünyada En Çok Mobil Telefonlar Hakk?nda Konu?uyor

Sosyal a? kullan?c?lar?n?n online dünyada konu?tuklar? konu ba?l?klar?ndan mobil teknolojiye merakl? ve ilgili olduklar? görülüyor. Online dünyada hakk?nda en çok konu?tuklar? ürünlerin ba??nda mobil telefonlar gelirken, yine ayn? kategoride en yo?un influencer profili sergiliyorlar. Bilgisayalar ve online hizmet/uygulamalar da fikirlerine en çok dan???lan di?er konular olarak yer al?yor.

konu?ma

Sosyal A? Kullan?c?lar? Sat?n Alma Öncesinde En Çok Ki?isel Görünüm Odakl? Kategorileri Ar?yor

Sosyal a? kullan?c?lar?n?n sat?n alma al??kanl?klar?n? anlamak üzere inceledi?imiz sat?n alma öncesinde arama yapt?klar? ürün kategorilerinin ba??nda ki?isel görünüme odakl? ürünlerin geldi?i görülüyor. Bunun yan?nda kitap ve seyahat odakl? (bilet, otel vs.) ara?t?rmalar? da top kategoriler aras?nda yer almakta. ?nternette mobil telefon ve teknolojilere odakl? olarak gördü?ümüz sosyal a? kullan?c?lar? grubunun %16’s? sat?n alma öncesinde fikir edinme amaçl? online olarak mobil telefon ara?t?rmas? yapt???n? belirtiyor. Mobil telefon aramalar?n? ise hediye aramalar? izliyor.

research

Mobil Teknoloji Odakl? Sosyal A? Kullan?c?lar? En Çok Uygulama Sat?n Al?yor

Mobil odakl? sosyal a? kullan?c?lar?n?n bir önceki ay sat?n ald?klar? online içeriklerde ilk s?rada mobil uygulamalar geliyor. ?kinci s?rada yer alan mobil telefon oyunlar?n? (%18) yine mobil odakl? içerik sat?n al?mlar? izliyor.

içerik

Aktif Hesap Sahipli?i Bazl? Sat?n Alma Davran??lar?

Sosyal a? kullan?c?lar?n?n, önde gelen sosyal platformlar?n aktif kullan?c?lar? baz?nda online al??veri? odakl? davran??lar? inceleniyor. Buna göre tüm platformlarda öne ç?kan davran?? sat?n alma öncesi online arama yapmak olarak görülüyor. Tüm sosyal a? kullan?c?lar? için bu oran %73 olarak görülüyor. F?rsat sitelerinden al??veri? ve online ürün sat?n alma/satma’da di?er aktif sosyal a? kullan?c?lar?ndan bir ad?m ötede olanlar Instagram aktif kullan?c?lar? olarak görülüyor. Ürün yada marka inceleme de %47’lik oran ile aktif Youtube kullan?c?lar?n?n geldi?i görülüyor.

platform

Sosyal a? kullan?c?lar?n?n al??veri? odakl? en çok ziyaret ettikleri websiteleri türlerinde online ma?azalar ba?? çekiyor. Ard?ndan ise fiyat kar??la?t?rma siteleri ve f?rsat siteleri geliyor. Platform odakl? göz att???m?zda Twitter kullan?c?lar?n?n online ma?aza ziyaretlerinden bir ad?m önde oldu?u görülüyor. Fiyat kar??la?t?rma sitelerinde ise aktif Youtube kullan?c?lar? öne ç?k?yor.

al??veir?

*Global Web Index: Türkiye dahil 32 farkl? ülkede e? zamanl? olarak gerçekle?tirilen Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 465.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 5400 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.