SMG İçerik Çözümlerine, Storyful Ortaklığı ile “Gerçek Zamanlı, Küresel ve Kültürel Bazda Dinleme” Hizmeti Ekledi

Alan?nda bir ilk olan bu ortakl?k SMG’nin ?çerik Çözümleri Grubu’na haberciler taraf?ndan do?rulanm?? uygun ve güvenilir içerik sa?l?yor.

NEW YORK

En etkileyici ve etkile?imli sosyal içerikleri ke?fetmede ve sat?n almada aç?k ara lider olan Storyful, Publicis Group’un bir parças? olan Starcom MediaVest Group’un içerik çözümleri grubu ile global ortakl???n? bugün duyurdu. Bu ortakl?k, Storyful’un gerçek zamanl?, kabul görmü? ve güvenilir içeri?inin SMG’nin global içerik çözümleri grubu taraf?ndan kullan?lmas?na imkan verecek. Süreç, medya ajanslar? bünyesindeki en büyük küresel içerik olu?umu olan LiquidThread taraf?ndan yönetilecek. Relevant 24, MRY ve Big Fuel ise SMG’nin çe?itlendirdi?i içerik çözümleri grubunu tamaml?yor olacak.

Storyful’un teknoloji uzmanlar? ve habercilerden olu?an tak?m? dünya çap?nda sosyal a?lar? izliyor ve ‘brand intelligence’ (marka zekas?), ‘tematik içgörüler’ ve ‘kullan?c? taraf?ndan olu?turulan lisansl? içerik’ gibi anl?k servisler sa?l?yor. 20 May?s 2015 itibariyle, LiquidThread ve SMG’nin içerik çözümleri grubunun geri kalan?, Storyful’un canl? ve küresel bas?n odas? hizmetlerine tüm özellikleriyle entegre olacak ve tüm bu benzersiz içerikleri mü?terilerinin kullan?m?na açacak. SMG içerik çözümleri grubu mü?terilerine sosyal a?larda nelerin payla??ld??? ve nelerin hakk?nda konu?uldu?unu anlama f?rsat?n? sunman?n yan? s?ra ayn? zamanda halka aç?k ve ticari içerikleri elde etme hakk?n? vererek creative intelligence (yarat?c? zeka) sa?layabilecek.

“Mü?terilerimizin yüksek kaliteli yerel ve küresel dijital içerik aray??? her geçen gün art?yor ve bu ortakl?k bizi an?nda ve sürekli ?ekilde ‘SmartContent’ olu?turma vizyonumuzun bir ad?m ötesine geçiriyor” diyen Küresel LiquidThread Ba?kan? Olivier Gers sözlerine ?öyle devam ediyor; “Storyful, bugün markalar?n ihtiyac? olan ilgili, etkile?imli ve güvenilir sosyal içeriklerini mü?terilerimize sa?lamada bize yard?mc? olacak.”

Storyful’un, SMG’nin içerik çözümleri grubunu do?ru sosyal içeriklere, do?ru ileti?im için do?ru zamanda yönlendirme konusunda yard?mc? olaca??n? belirten Storyful CEO’su Rahul Chopra, sözlerine ?öyle devam ediyor: “Ürünlerimizin özelli?i, Storyful’un habercilik ve teknoloji birle?imi olmas?nda yat?yor. Bununla beraber, bu araçlar?m?z? ve hizmetlerimizi SMG mü?terilerine küresel bir ?ekilde sunabilece?imiz için oldukça heyecanl?y?z.”

Storyful Hakk?nda

News Corp’un bir parças? olan Storyful, sosyal medya ça??ndaki ilk haber ajans?d?r. 2010 y?l?nda ?rlanda- Dublin’de kurulan Storyful, Asya, Avrupa ve Birle?ik Devletler’deki teknoloji uzman? ve habercilerden olu?an ke?feden, do?rulayan ve kazan?m sa?layan tak?m?yla uygun videolar? ve kullan?c? taraf?ndan üretilen içeri?i bas?n odas?na, reklamc?lara ve markalara tam zaman?nda da??t?r. Kendine özgü teknoloji ve habercilik uzmanl??? ile Storyful mü?terilerine çoklu platformlar arac?l???yla sosyal medya panelleri, gerçek-zamanl? ke?if araçlar?, haber alanlar? ve mant?ksal çözümlemeler sa?l?yor. Storyful Aral?k 2013’te Newscorp taraf?ndan sat?n al?nd?.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.