Sektörel Güven Endeksleri, Haziran 2017

Hizmet sektörü güven endeksi 98,8 oldu

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? hizmet sektörü güven endeksi May?s ay?nda 102 iken, Haziran ay?nda %3,1 oran?nda azalarak 98,8 de?erine dü?tü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azal??; son üç ayl?k dönemde “i? durumunun” iyile?ti?ini, “hizmetlere olan talebin” artt???n? de?erlendiren ve gelecek üç ayl?k dönemde “hizmetlere olan talebin” artaca??n? bekleyen giri?im yöneticisi say?s?n?n azalmas?ndan kaynakland?.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; i? durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri s?ras?yla %5,1, %4,2 ve %0,4 azald?.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,7 oldu

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ay?nda %2,1 oran?nda azalarak 100,7 de?erine dü?tü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu dü?ü?; son üç ayl?k dönemde “i? hacmi-sat??lar?n” artt???n? de?erlendiren ve gelecek üç ayl?k dönemde “i? hacmi-sat??lar?n” artaca??n? bekleyen giri?im yöneticisi say?s?n?n azalmas?ndan kaynakland?. “Mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin alt?nda oldu?unu de?erlendiren giri?im yöneticisi say?s? ise artt?.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; i? hacmi-sat??lar ve i? hacmi-sat??lar beklentisi endeksleri s?ras?yla %5,7 ve %1 azal?rken, mevcut mal stok seviyesi endeksi %0,4 artt?.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? sektörel güven endeksleri, Haziran 2017

?n?aat sektörü güven endeksi 86,7 oldu

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? in?aat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 86,3 iken, Haziran ay?nda %0,4 oran?nda artarak 86,7 de?erine yükseldi. ?n?aat sektörü güven endeksindeki bu art??; “al?nan kay?tl? sipari?lerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde de?erlendiren ve gelecek üç ayl?k dönemde “toplam çal??an say?s?nda” art?? bekleyen giri?im yöneticisi say?s?n?n artmas?ndan kaynakland?.

?n?aat sektöründe bir önceki aya göre; al?nan kay?tl? sipari?lerin mevcut düzeyi ve toplam çal??an say?s? endeksleri s?ras?yla %0,9 ve %0,1 artt?.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve de?i?im oranlar?,
Haziran 2017?

 

Kaynak TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.