Sektörel Güven Endeksleri, Aralık 2017

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? hizmet sektörü güven endeksi Kas?m ay?nda 99,7 iken, Aral?k ay?nda %3,5 oran?nda azalarak 96,2 de?erine dü?tü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azal??; son üç ayl?k dönemde “i? durumunun” iyile?ti?ini, “hizmetlere olan talebin” artt???n? de?erlendiren ve gelecek üç ayl?k dönemde “hizmetlere olan talebin” artaca??n? bekleyen giri?im yöneticisi say?s?n?n azalmas?ndan kaynakland?.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; i? durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri s?ras?yla %5,2, %4,7 ve %0,8 azald?.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,6 de?erine yükseldi

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? perakende ticaret sektörü güven endeksi Aral?k ay?nda %0,7 oran?nda artarak 100,6 de?erine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu art??; son üç ayl?k dönemde “i? hacmi-sat??lar?n” artt???n? ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin alt?nda oldu?unu de?erlendiren giri?im yöneticisi say?s?n?n artmas?ndan kaynakland?. Gelecek üç ayl?k dönemde “i? hacmi-sat??lar?n” artaca??n? bekleyen giri?im yöneticisi say?s? ise azald?.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; i? hacmi-sat??lar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri s?ras?yla %1,3 ve %2,1 artarken, i? hacmi-sat??lar beklentisi endeksi ise %1,1 azald?.

sektorel guven endeksi-aralik

?n?aat sektörü güven endeksi 81,6 oldu

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? in?aat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 82,4 iken, Aral?k ay?nda %1 oran?nda azalarak 81,6 de?erine dü?tü. ?n?aat sektörü güven endeksindeki bu azal??; “al?nan kay?tl? sipari?lerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde de?erlendiren giri?im yöneticisi say?s?n?n azalmas?ndan kaynakland?. Gelecek üç ayl?k dönemde “toplam çal??an say?s?nda” art?? bekleyen giri?im yöneticisi say?s? ise artt?.

?n?aat sektöründe bir önceki aya göre; al?nan kay?tl? sipari?lerin mevcut düzeyi endeksi %3,5 azal?rken, toplam çal??an say?s? beklentisi endeksi %0,8 artt?.

tuketici guven endeksi 2- aralik

 

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.