RTÜK'ün 'R'si gidiyor 'TÜK'ü kalıyor

MediaCat Online’?n haberine göre; RTÜK’ün art?k radyolar? denetlememesi için harekete geçildi. Avrupa’da da radyolar üst kurul taraf?ndan denetlenmiyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK), yay?n ilkelerini yeniden belirleyecek çal??may? yürütürken, kendi yap?s?yla ilgili de radikal bir karar almaya haz?rlan?yor. RTÜK’ün radyo yay?nlar?n? denetlemekten vazgeçmesi gündemde. Yay?nc?l?kta da model al?nan Avrupa Birli?i’nin (AB) hiçbir ülkesinde radyo yay?nlar? üst kurul taraf?ndan denetlenmiyor. Bu durumu göz önüne alan RTÜK, sadece televizyon yay?nlar?n?n denetiminden sorumlu olacak bir yap?lanma için çal??ma ba?latt?. Üst kurul onay verir ve gerekli yasal düzenleme yap?l?rsa ‘ RTÜK’ün ‘R’si gidecek ve geriye ‘TÜK’ kalacak.

RTÜK, tam 17 y?ld?r televizyonlarla birlikte radyo yay?nlar?n? da denetliyor. RTÜK’e ?ikâyetlerin neredeyse tamam? televizyon yay?nlar?ndan dolay? geliyor. Radyolarla ilgili ?ikâyetlerin yok denecek kadar az oldu?u biliniyor. Geçmi?te say?s? az da olsa ‘irticai’ ve ‘bölücü’ yay?n yapt?klar? gerekçesiyle baz? radyolara ceza verilmi?ti. RTÜK’ün radyo denetimini b?rakmas?n?n sak?nca do?urup do?urmayaca?? da tart??ma konusu.

Radikal’e konu?an bir RTÜK üyesi, amaçlar?n?n ça?da? Bat? demokrasilerine uygun bir yay?nc?l?k oldu?unu vurgulad?. AB ülkelerini model ald?klar?n? belirten ayn? üye ?unlar? söyledi: ”Avrupa Görsel, ??itsel, Medya Hizmetleri Direktifi’nde radyonun ad? bile geçmiyor. Bu yüzden Avrupal?lar bizdeki uygulamay? komik, absürd buluyor. ?u ana kadar bir uyar? almad?k ama de?i?iklik gerekiyor.”

Radyolar?n RTÜK denetiminden ç?kmas?yla bir sorun ya?anmayaca??n? söyleyen üye, “Zaten Emniyet Genel Müdürlü?ü’nün her yerde kontrol mekanizmas? var. Suç unsuru olu?tu?u zaman savc?lara ba?vuru yap?l?yor” dedi.

1000’den fazla radyo var

Türkiye’de anayasa de?i?ikli?iyle 1993 y?l?nda radyo ve televizyonlarda devlet tekeli kald?r?ld?ktan bir y?l sonra RTÜK kuruldu. RTÜK, radyo ve TV’leri 24 saat aral?ks?z izleyip ar?ivleyebiliyor. ?u anda 38 ulusal, 98 bölgesel, 923 yerel radyo yay?n yap?yor. 59 radyo da uydudan yay?n yap?yor. Ayr?ca 24 ulusal, 15 bölgesel, 208 yerel TV kanal? bulunuyor. Uydudan 177, kablodan da 86 TV yay?n yap?yor.

Kaynak: Radikal

Tags: ,

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.