RTÜK’ten Kamu Spotlarına Düzenleme

Kamu hizmeti duyurular?yla haz?rlanmas?, Üst Kurul’un görü?üne sunulmas? ile sürelerine ili?kin usul ve esaslar? belirleyen “Kamu Spotlar? Yönergesi” yürürlü?e girdi.

6112 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanunu’nun yürürlü?e girdi?i 3 Mart 2011’den bugüne kadar 236 kamu spotu ba?vurusu alan RTÜK, ba?vurular?n yo?unlu?u üzerine ”Kamu Spotlar? Yönergesi”ni yürürlü?e soktu.

RTÜK’ün 8 A?ustos’ta yapt??? toplant?da kabul edilen düzenlemeye göre, kamu spotlar?, ancak toplumu ilgilendiren ve yay?nlanmas?nda kamu yarar? bulunan olay ve geli?melere ili?kin konularda haz?rlanabilecek. Ba?vuru yapan kurulu?lar, haz?rlad?klar? spotlarda belirtilen konu d???nda kendi faaliyetlerinin tan?t?m?n? yapamayacak.

Kamu spotlar?nda reklam yasa??

Kamu spotlar?nda gizli reklam yap?lmayacak, spotun haz?rlanmas?nda katk?s? olan gerçek veya tüzel ki?ilerin ad?n?, markas?n?, logosunu, imaj?n?, faaliyetlerini veya ürünlerini tan?tmak amac?yla programlara yönelik yapt??? her türlü katk?y? içerdi?i tespit edilen ba?vurular, RTÜK taraf?ndan do?rudan reddedilecek. Reklam bütçesi bulunan ve ba?ka mecralarda reklam olarak yay?nlanan spotlar, kamu spotu kabul edilmeyecek. Gerçek ki?iler ad?na kamu spotu ba?vurusu yap?lamayacak.

Kalitesiz prodüksiyonlar iade edilecek

Spot ba?vurusu yapacak kurum ve kurulu?lar için bir takvim y?l? içinde, zorunlu haller d???nda, en fazla 3 kamu spotu tavsiye karar? al?nacak. Prodüksiyon kalitesi Üst Kurulca yetersiz bulunan kamu spotlar? iade edilecek.

Sadece yard?m toplama amaçl? spotlar da kamu spotu olarak de?erlendirilmeyecek. Kamu spotlar? film veya ses ?eklinde 45 saniyeyi, alt bant ?eklinde ise 10 saniyeyi geçmeyecek. Üst Kurul, konusu yerel veya bölgesel nitelikte olan spotlara ancak yerel veya bölgesel ölçüde yay?n hizmeti veren yay?nc?lar için tavsiyede bulunacak.

Konu olarak birbirine benzer spotlar?n tespiti halinde, kamu kurum ve kurulu?lar? öncelikli olmak üzere konuyla ilgili asli yetkili oldu?u de?erlendirilen kurulu?un ba?vurusu kabul edilecek.

Kamu spotlar?yla ilgili Üst Kurul taraf?ndan verilen tavsiye kararlar? 6 ay süreyle, belirli bir tarih aral???yla s?n?rland?r?lm?? spotlarda ise Üst Kurul’un tavsiye kararlar? ba?vuruda belirtilen tarihin bitimine kadar geçerli olacak.

Kamu Spotlar? Yönergesi’nin tam metnine buradan ula?abilirsiniz.

Kaynak: Medya Tava

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.