RTÜK’ten Belgesi Olmayan Ölçemeyecek

Geçen aral?k ay?nda reyting ölçüm sonuçlar?nda usulsüzlük yap?ld??? iddias?yla ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda ölçüm ?irketleri AGB, TNS ve dizi yap?m ?irketlerine bask?n düzenlenmi?ti. Reyting ölçümleri may?s ay?na kadar ask?ya al?nm??t?. RTÜK, güvensizli?in önüne geçmek için ölçüm ?irketlerine yetki belgesi verecek. RTÜK’ten belgesi olmayan hiçbir kurum ölçüm yapamayacak.

Zaman’?n haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), reyting operasyonu ile ölçüm ?irketlerine kar?? olu?an güvensizli?in önüne geçecek yeni düzenlemeler yap?yor. “Yay?n Hizmetlerinin ?zlenme ve Dinlenme Oran? Ölçümlerinin Yap?lmas?na ve Denetlenmesine ?li?kin Usul ve Esaslar Hakk?nda Yönetmelik” çal??mas?n? yürüten Üst Kurul, bundan böyle ölçüm yapacak tüm ?irketlere ‘izlenme ve dinlenme ölçüm yetki belgesi’ verecek. RTÜK’ten belgeli olmayan hiçbir kurum, ölçüm yapamayacak. RTÜK, 5 y?l süreli olan ölçüm yetki belgesini alan tüm kurulu?lar? yak?ndan denetleyecek.

Yakla??k bir y?l önce yenilenen RTÜK Yasas?’yla Üst Kurul, izleme ve dinleme ölçümlerini denetlemekle görevlendirilmi?ti. Üst Kurul, yasa ile kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere gerekli yönetmelik tasla??n? haz?rlad?. Tüm ilgili taraflara sunulacak olan taslak 5 bölümden olu?uyor. Taslakta, izlenme ve dinlenme ölçüm hizmeti faaliyetleri ve ölçüm piyasas?nda rekabeti sa?lamak amac?yla izlenme ve/veya dinlenme ölçüm hizmeti faaliyetinde bulunacak kurulu?lar?n sahip olmas? gereken ?artlar düzenleniyor. Yeni düzenlemeye göre, RTÜK’ten izin almadan hiçbir kurulu? ölçüm i?ine giremiyor, mevcut ölçüm ?irketlerine de yine belirlenen ?artlar? yerine getirerek, RTÜK’e ba?vurular?n? yapma ve ölçüm yetki belgesi alma zorunlulu?u getiriliyor.

Ölçümler il ve ilçelerde yap?lacak

Ölçüm hizmeti yapacak ?irketler, ölçümlerini il ve ilçelerde yapacak. Köy gibi küçük birimlerde ölçüm yapma zorunlulu?u bulunmuyor. Belediye olan yerle?im yerlerinde ya?ayan hanelerden seçilecek deneklerin evlerine ölçüm aletleri yerle?tirilecek. ?zlenme ile ilgili verilerin topland??? hanelerde 4 ya? ve üstü nüfusun, dinlenme ölçümünde ise 12 ya? üstü nüfusun e?ilimleri esas al?nacak. Ölçümdeki haneler, sistemde en fazla 5 y?l içinde kalacak ?ekilde her y?l yüzde 20 oran?nda yenilenecek. Sonuçlar anl?k olarak al?nacak, ancak 1 saatten önce kamuoyuna aç?klanmayacak.

RTÜK, ihtiyaç duyulmas? ya da kendisine ula?an ihbar ve ?ikâyet üzerine ölçüm kurulu?unu denetleyecek. Belgeli olmad??? halde kamuoyuna aç?klamak üzere ölçüm yapan ?irketlere 600 bin TL’ye kadar ceza verilebilecek. Belgeli olup mevzuat hükümlerine ayk?r? hareket eden ölçüm ?irketlerine de uyar? ve 200 bin TL’den az olmamak kayd? ile para cezas? verilebilecek. Belge almak için hile yapt??? belirlenen ?irketlerin belgesi iptal edilecek. RTÜK hukukçular?, yapt?r?mlar?n uygulanabilmesi için yasa ile de düzenlenmesi gerekti?ini belirtiyor.

Kaynak: Marketing Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.