RTÜK Yasası Sonrası TV’de Reklam Kuşakları

% 20 kural?n?n kullan?m ?ekli de?i?ti

2011 Nisan ay? itibari ile RTUK kurallar?n?n devreye girmesi ile birlikte kanallar?n reklam sürelerinde daralma meydana geldi. Nisan 2011 öncesinde %20  kural? geçerliydi fakat kanallar tüm günün %20’sini reklam süresi olarak kullan?yorlard?. Yani 24 saatin % 20’sini al?p gün içerisinde reklam talebine göre da??t?yorlard?. RTÜK kural?n?n hayata geçmesi ile birlikte % 20 kural?n?n kullan?m ?ekli, 1 saatin % 20’si olarak de?i?tirildi. Bunun sonucunda kanallar sadece 1 saatin % 20 si olan 12 dakikay? reklam süresi olarak kullanabiliyorlar.

RTÜK Yasas? ile birlikte reklam ku?aklar?nda nas?l bir de?i?iklik oldu?

En belirgin de?i?iklik, reklam ku?aklar?n?n ortalama sürelerindkie daralma ve  aç?lan reklam ku?a?? say?s?ndaki art??. Nisan ay?nda ortalama ku?ak adeti, 2010 Nisan’a göre % 25 daha fazla iken, ortalama ku?ak süresi % 21 dü?tü. Nisan 2011 öncesinde ortalama 5.5 dakikal?k ku?ak aç?l?rken, Nisan 2011 sonras?nda bu süre, ortalamada 4-4.5 dakika civar?na geriledi.

Kaynak: AGB Nielsen

Özel alanlar?n (Reklam Jeneri?i, Az Sonra, Yay?n Ak???, vb.) kullan?mlar? hayat?m?zda var olmaya devam edecek mi?

Yeni dönemde özel alanlar?n kullan?m? 12 dakikal?k reklam ku?a??na dahil oldu?u için ?imdilik kanallar taraf?ndan tercih edilmiyor; yerlerine RTÜK’ün reklam süresine dahil etmedi?i “ürün yerle?tirme” uygulamalar? ba?lad?. Bir dizi içerisinde kaç adet entegrasyon yap?laca?? yasayla belirlenmedi?i gibi, ?u an için ürün entegrasyonlar? Bile?im taraf?ndan raporlanmamakta. Dolay?s?yla, bu kullan?mlar?n performanslar?n?, yay?n dakikalar?n? kanaldan almak ve bu dakikalar için  reyting e?lemesi yapmak suetiyle görebiliyoruz.

A?a??daki tabloda Nisan 2010 ve Nisan 2011 dönemlerinde raporlanan kanallarda yay?nlanan spotlar?n 20+ hedef kitlede GRP kullan?mlar?n? görebilirsiiz. Geçen y?l Nisan ay?nda GRP’nin  %49’unu normal spotlar al?rken, bu y?l oran %77’ye ç?km??t?r. Burada dikkat çeken  bir ba?ka nokta da program sponsorluklar?ndaki GRP art???d?r. Nisan 2011 sonras? ku?ak adetlerindeki art??, “sundu/sunar-devam edecek/ediyor” reklam alan?n?n daha fazla yay?nlanmas? anlam?na gelmektedir.

Kaynak: AGB Nielsen&Bile?im

Örne?in,  Kurtlar Vadisi dizisindeki sponsor firma sponsorlu?u,  2010’da toplam 14 adet, 2011’de ise 22 adettir.

Kaynak: AGB Nielsen&Bile?im

Ürün yerle?tirmede  fiyat yap?s? ve pazarl?k süreci nas?l i?liyor?

Kanallar ürün entegrasyonlar? için belirli bir fiyat yap?s? çal??m?? olsalar da, uygulamanin yenili?i sebebiyle, henüz arz-talep dengesi oturmam?? durumda ve fiyatlar da bu nedenle pazarl??a aç?k. Ürünün senaryoya nas?l entegre edilece?i (sadece görünecek mi, kullan?lacak m?, vs), süresi ve dizideki entegrasyonda kimin oynayaca??  fiyat? de?i?tirmektedir. Özellikle, ürünü kullanacak ki?inin ba?rol oyuncusu mu yoksa yard?mc? oyuncu mu olaca?? ciddi fiyat fark? yaratmaktad?r.

K?salan reklam ku?aklar?n?n premium spota ve genel ku?ak performans?na etkisi nedir?

Genellikle premium spot kullan?m? denilince akla ilk 3 ve son 3 spot yay?nlar? gelmektedir. Ama performanslar?na bak?ld???nda, genellikle ilk spot kayda de?er fark yaratmaktad?r; bu nedenle biz ilk spotun de?i?imini inceleyece?iz

02-08 May?s 2011 döneminde 20+ hedef kitlesinde ilk reklam, ortalama 1.86 Grp al?rken, 03-09 May?s 2010 döneminde ortalama 1.64 Grp almaktad?r; yani ilk spot performans?nda %13’lük bir art?? gözlenmektedir.

Ortalama ku?ak performanslar?nda  ise, 2010-2011 May?s ilk haftas? kar??la?t?r?ld???nda %56’l?k bir fark görülmektedir. 2010 May?s ay?nda raporlanan kanallar?n 20+ hedef kitlede ortalama ku?ak performans?  0,95 iken, 2011 May?s ay?n?n ilk haftas?nda 1,48’dir.

Bu veriler Atv, Fox, Kanal 7, Kanal D, Show,Star, Stv kanallar?n?n ortalama ku?ak performanslar?d?r. Genel e?ilimi görmek amaçl? analiz yap?lm??t?r. Kanala ve programa göre performanslar de?i?ebilir.

Haz?rlayan: ?lyas DEM?R

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.