Reuters, Dijital Haberler Raporunu Yayınladı

Reuters’?n her sene yay?nlad??? Reuters Institute for the Study of Journalism imzal? Digital News Report yay?nland?. Aralar?nda  Türkiye, ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Singapur ve Hong Kong’un oldu?u toplam 36 ülkeden 70 bin ki?iyi kapsayan ara?t?rmaya göre online haber tüketiminde sosyal a?lar?n büyümesi yava?larken, mesajla?ma uygulamalar? yükseli?e geçiyor. ABD d???nda ?spanya, Fransa ve Almanya gibi pazarlarda  sosyal medya, Facebook’un algoritmalar?n? haberler yerine payla??mlar lehine de?i?tirdi?i 2016 y?l?ndan bu yana belirgin bir dü?ü? ya??yor.

Screen-Shot-2017-06-22-at-11.16.32 (1)

Ara?t?rmaya kat?lan tüm kullan?c?lar?n yüzde 23’ü haberleri okumak için mesajla?ma uygulamalar?na ba?vuruyor. Mesajla?man?n haber tüketimi için kullan?m?nda en popüler uygulama WhatsApp, onu Facebook Messenger, Snapchat, Viber ve WeChat izliyor.

haber-1

Haber payla??m?n?n mesajla?maya kaymas? ise Facebook için büyük sorun de?il zira öyle ya da böyle izleyici Facebook ekosisteminde kalmaya devam ediyor. Kat?l?mc?lar?n yüzde 80’i haftada en az bir kere bir Facebook uygulamas?n? kullan?yor haber tüketimi için.

Ancak insanlar?n haberlere eri?iminde sosyal medya hala ana kaynak de?il. Kat?l?mc?lar?n yüzde 32’si do?rudan sayfaya giderek haberlere eri?iyor; yüzde 25’i ise arama motorlar?n? kullan?yor. Sosyal medya ise yüzde 23 ile üçüncü s?rada.

Ülkelere göre haberlere eri?im kaynaklar?nda Türkiye’den kat?l?mc?lar?n yüzde 62’si arama yoluyla haberlere eri?ti?ini söylüyor.

Raporun Türkiye k?sm? incelendi?inde; Tv, radyo ve bas?l? medyada en çok kullan?lan 5 markan?n Fox Tv, Cnn Türk, NTV, KanalD ve Hürriyet oldu?u görülüyor.

Online medya da ise ilk 5 markan?n CNN Türk, Mynet, Hürriyet , Sözcü ve NTV öne ç?k?yor.

reuters1

Türkiye’de medyan?n de?i?imine bak?ld???nda; özellikle genç nesilde ak?ll? telefon kullan?m?n?n haberlere ula?ma anlam?nda bilgisayarlar? geçti?i görülüyor. ?nsanlar haberleri payla?mak için daha güvenli gördükleri mesajla?ma uygulamalar?n? tercih ederken sosyal medya kullan?m? azal?yor ancak televizyon ve online medya halen haberlere ula?mada en önemli kaynaklar olarak öne ç?k?yor

reuters2

Sosyal medya ve mesajla?ma uygulamalar?n?n haber için kullan?m?na bak?ld???nda, %54 ile Facebook haber için en çok kullan?lan platform olarak görülüyor, Youtube ise %32 ile ikinci platform, üçüncü s?rada ise %25 ile Twitter oldu?u görülüyor

reuters3

Geçti?imiz y?l Türkiye’nin en yüksek reklam engelleme oran?na sahip oldu?u ara?t?rma, bu y?l yay?nlar?n önlemleri, abonelik servislerinin yayg?nla?mas? gibi sebeplerle oranlar?n dü?tü?ünü söylüyor. Türkiye’de kat?l?mc?lar?n yüzde 26’s? reklam engelleyici kulland???n? söylüyor bu y?l. Dü?ü?ün en önemli sebebi reklam engelleyicisi aç?kken sayfay? görememek.

Screen-Shot-2017-06-22-at-12.21.08

 

Ara?t?rmada Türkiye’nin ilk s?rada oldu?u konu bu y?l, haberlerden sak?nma oran?. Halihaz?rda bas?n yay?n organlar?na itimat etmeyen kullan?c?lar, en çok morallerini bozmamak için haberlerden sak?nd???n? söylüyorlar. ?kinci en önemli sebepse yay?nc?lara güvenmemeleri; üçüncü s?rada ise haberi alsa da, yapacak bir ?eyi olmad???na yani elinin kolunun ba?l? oldu?una inanma hali var.

Screen-Shot-2017-06-22-at-12.16.37

 

Kaynak: Reuters, Webrazzi

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.