Reklamverenlerin Sosyal Medyadaki Yıldızları


Reklamverenlerin dijital platformlardaki en kudretli varl?klar?n? sosyal medya hesaplar? ve burada yürüttükleri dijital kampanyalar olu?turuyor. Socialbakers’?n Nisan ay?nda  82 ülkeden aralar?nda e?itim, e-ticaret yaz?l?m, seyahat ve perakende sektörlerinin de bulundu?u farkl? alanlardan gelen 500’ün üzerinde pazarlama profesyonelinin görü?leriyle haz?rlanan “The State of Social Marketing 2014”, tüm dünyadan pazarlama profesyonellerinin Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin, Google+, Pinterest ve Tumblr’a ne denli önem verdiklerini çarp?c? biçimde ortaya koyuyor. Ancak platformlar özelinde yap?lan incelemeden çok daha önemli olan sonuç, kat?l?mc?lar?n yüzde 86’s? taraf?ndan son derece önemli olarak ifade edilen rekabete dayal? sosyal analizin yaln?zca yüzde 31’lik bir dilim taraf?ndan ücret kar??l???nda yap?l?yor olmas?. Raporun sosyal medya platformlar?na ayr?lan  bölümünde “2014 planlar?n?zda hangi sosyal payla??m sitesi ne kadar önem arz ediyor?” sorusuna gelen yan?tlarda Facebook, kat?l?mc?lar?n yüzde 81’inin verdi?i ‘Yüksek önem’ cevab?yla di?er tüm mecralar aras?ndan s?yr?l?yor. 1 milyar? a?k?n kullan?c? say?s? ile tüm dünyadan say?s?z reklamverenin i?tah?n? kabartan platform, pazarlama profesyonellerinin i? planlar?nda en çok önem arz eden dijital varl?k olmaya uzunca bir süre daha devam edece?e benziyor.

 grafik 1

Görü?lerine ba?vurdu?umuz reklamveren temsilcileri de Facebook’a kar?? kay?ts?z kalman?n mümkün olmad???n? ortaya koyuyorlar.  Socialbakers’?n raporuna göre reklamverenlerin büyük ço?unlu?u mobil veya masaüstü fark?n? gözetmeksizin haber kayna?? k?sm?ndaki reklamlar?n en etkili oldu?u görü?ünde. Ba??ms?z olarak de?erlendirildi?inde ise profesyoneller masaüstü haber kayna??n? mobildeki versiyonuna göre ön planda tutuyorlar.

 

grafik son

 

Social Media Marketing University’nin 100’ün üzerinde ABD’li pazarlama profesyoneliyle Twitter’?n sekizinci ya??na özel olarak yapt??? “Twitter Turns 8” ara?t?rmas?nda, kat?l?mc?lar?n yüzde 79,4’ü mikro blog sitesini ‘Marka bilinirli?ini art?rmak’ amaçl? kulland?klar?n? söylerken, Twitter’? ‘Sat?? art?rma’ amac?yla kullananlar?n oran? yüzde 25’in alt?nda kal?yor.

Kaynak: Mediacat  May?s Say?s?

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.