Reklamcılık Sektörü 2011 Yılı İlk 6 Ayında %24 Büyüdü

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2011 y?l? ilk 6 ay reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Toplam 2 milyar 277 milyon TL olarak gerçekle?en reklam harcamalar?nda, 2010 y?l?n?n ayn? dönemine göre yüzde 24’lük bir büyüme gerçekle?ti. ?lk yar?da piyasalarda görülen hareketlili?in reklam sektörüne olumlu yans?malar? oldu?u görüldü. ?kinci yar?da büyümenin yava?layaca?? ve y?l sonu itibar?yla toplamda yüzde 20’lik bir büyüme ya?anaca?? öngörülüyor.

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2011/ilk 6 ayl?k reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Reklam yat?r?mlar?, 2010 y?l?n?n ayn? dönemine göre yüzde 24’lük bir büyüme ile 2 milyar 277 milyon TL olarak gerçekle?ti. Yat?r?mlar?n yüzde 57.81’ini televizyon, yüzde 24.25’ini bas?n, yüzde 6.88’ini aç?khava, yüzde 7.18’ini dijital, yüzde 2.66’s?n? radyo, yüzde 1.23’ünü sinema reklamlar? olu?turdu.

Reklamc?lar Derne?i’nin 2010 y?l sonu medya yat?r?mlar? aç?klamas?nda 2011 y?l sonunda yüzde 20-25 band?nda bir büyüme beklentisi aç?klanm??t?. ?lk yar?da yüzde 24’lük büyüme ile bu beklenti kar??lanm?? oldu.

RD üyesi medya ajanslar?n?n tahminlerine göre, 2011 y?l sonu itibar?yla reklam yat?r?mlar?n?n toplamda yüzde 20 dolay?nda büyümesinin beklendi?i belirtildi.

Tüm mecralarda dönem itibar?yla büyümenin itici gücünü olu?turan sektörler s?ras?yla Kamu Kurulu?lar?-Siyasi Partiler, Sa?l?k Medikal, ?n?aat-Dekorasyon Hizmetleri, Mobilya, Ev Tekstili -E?yalar?, E?lence, Kültür Sanat-Sporla ?lgili Faaliyetler ve E?itim oldu.

RD Gündemindeki Di?er Ba?l?klar

  • Yeni RTÜK Yönetmeli?inin olu?um sürecinde RTÜK’le yak?n çal??ma ve i?birli?i yap?ld?.RD üyesi reklam ve medya ajanslar?n?n yönetmeli?e ili?kin görü? ve önerilerinin RTÜK’e iletildi. A?ustos 2011’de RTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun Reklamc?lar Derne?i’ni ziyaret etti.Yeni yönetmelik konusunda olumlu ve yap?c? görü? al??veri?inde bulunuldu.
  • IAB Türkiye Platformu dernekle?ti ve 21 Temmuz 2011’de Interaktif Reklamc?l?k Derne?i (IAB) kuruldu. Dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlar?nda ortak standartlar?n geli?tirilmesi ve dijital reklamc?l???n güçlendirilmesi için 23 sektör temsilcisi taraf?ndan 2007’de kurulan ve mali, idari ve hukuki anlamda RD’ye ba?l? olan IAB Türkiye Platformu, May?s 2011’de dernekle?me karar? alm??t?.33 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertising Bureau), tüm dünyada interaktif reklamc?l???n geli?mesi, reklam yat?r?mlar?ndan daha fazla pay almas? için faaliyet gösteriyor.
  • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl???-Reklam Kurulu i?birli?i ile Reklamc?lar Derne?i ve Reklamverenler Derne?i taraf?ndan bu y?l II. Reklam Sempozyumu düzenlenecek. Ekim sonunda düzenlenmesi planlanan sempozyumun güncel konulara odaklanmas?, dijital reklam standartlar?/siber hukuk ve ürün yerle?tirme gibi konularda sektöre yeni aç?l?mlar sa?lamas? planlan?yor. Bakanl?k ve Reklam Kurulu temsilcilerinin yan? s?ra; RTÜK’ün ticari ileti?ime ili?kin gündemi nedeniyle, RTÜK temsilcilerinin de toplant?ya davet edilmesi; reklam, medya ve pazarlama dünyas?ndan geni? bir kat?l?m sa?lanmas? hedefleniyor.
  • Bu y?l ilk Effie Etkinlik Endeksi S?ralamas?nda Türk Ajanslar? dünya çap?nda önemli ba?ar?lara imza att?lar. Medina Turgul DDB Avrupa’daki “En Etkin Ajanslar” aras?nda 1. s?rada, Rabarba “En Etkin Ba??ms?z Ajanslar” aras?nda dünya s?ralamas?nda 3. s?rada yer ald?.
  • T?AK Televizyon ?zleme Ara?t?rmalar? A.?. taraf?ndan, yeni dönem için TNS Piyasa Ara?t?rma, Dan??manl?k ve Ticaret A.?. ile Televizyon ?zleyici Ölçümü Hizmet Sözle?mesi 8 Eylül 2011’de imzaland?.
Kaynak: MediaCat Online

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.