Reklamcılar Derneği 2015 İlk Yarıyıl Yatırımlarını Açıkladı

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2015’in ilk yar?s?ndaki reklam yat?r?mlar? belli oldu. Türkiye’de ilk 6 ayda toplam reklam yat?r?m? 4.282 milyon TL’yi buldu. Televizyon, aç?khava ve sinemada art?? var. Dijital mecralar ise %22’lik yükseli?le reklam yat?r?mlar?n?n yükselen y?ld?z?.

Reklamc?lar Derne?i’nin her 6 ayl?k dönem sonunda haz?rlad??? Türkiye’deki reklam yat?r?mlar? çal??mas?n?n 2015 y?l? ilk 6 ay sonuçlar? olarak aç?klad?. Sonuçlara göre 2014’ün ilk 6 ay?na göre %7,81 büyüyen reklam yat?r?mlar? toplam? 4.282 milyon TL’yi buldu.

Yat?r?mlar?n %52’sini televizyon, %17.38’ini bas?n, %20.62’sini dijital, % 6.7’sini aç?khava, % 1.95’ini radyo ve % 1.28’ini ise sinema reklamlar? olu?turdu.

Gazete, Dergi ve Radyo Reklam Yat?r?mlar? Dü?tü

2015’in ilk 6 ay?nda gazetelerin reklam yat?r?m?ndan ald??? pay dü?erken, net reklam gelirinde de %3’lük dü?ü? gerçekle?ti. Gazetelerdeki dü?ü?ü dergiler de izledi. Toplam dergi reklam? yat?r?m? bir önceki y?la göre %7 oran?nda azald?. Geçti?imiz y?l dergideki reklam yat?r?m? 54 milyon TL iken bu rakam bu y?l 50 milyon TL’de kald?.

Reklam yat?r?mlar?nda dü?ü? gerçekle?en bir di?er mecra ise radyolar oldu. Toplam radyo reklam? yat?r?m? bir önceki y?la göre %5 oran?nda azald?. Bu rakama yerel reklam yat?r?mlar? dahil de?il. Geçen y?l ayn? dönemde 66 milyon TL olan radyo reklam yat?r?m? bu y?l 63 milyon TL’ye geriledi.

Aç?khava ve Sinema Reklam Yat?r?mlar? Yükseliyor

Aç?khava reklamlar?na yap?lan yat?r?m ise yükseli?te. Geçti?imiz y?l 199 milyon TL olan toplam aç?khava reklam yat?r?m? bu y?l 214 milyon TL’ye ula?arak %8’lik bir art?? sa?lad?.
Bir di?er yükseli? ise sinema reklamlar?nda ya?and?. Sinema reklam yat?r?mlar? bir önceki y?la göre %22 oran?nda artt?. Geçen y?l 34 milyon TL olarak ölçümlenen yat?r?m bu y?l 41 milyon TL’ye yükseldi.

Dijital Reklam Yat?r?mlar? %22 Artt?

Dijital büyümeyi istikrarl? bir ?ekilde sürdürüyor. Y?l?n ilk yar?s?nda dijital reklam yat?r?m? %22 oran?nda artt?. Geçen y?l?n ilk yar?s?nda 541 milyon TL olarak gerçekle?en dijital reklam yat?r?m? bu y?l?n ilk 6 ay?nda 662 milyon TL’ye ula?t?. Bu rakamlara arama motorlar? da dahil.

2015 Y?l? Sonunda Dünya Reklam Yat?r?mlar?nda %5.3 Büyüme Bekleniyor

2015 y?l? sonunda tüm dünyada reklam yat?r?mlar?n?n %5,3 büyüyerek, 574 milyar USD olmas? bekleniyor. Yat?r?mlarda ba?? çeken ilk be? ülke; ABD, Norveç, Avustralya, Kanada ve ?sveç.

Reklam Yat?r?m?n?n GayriSafi Yurtiçi Has?la’ya (GSHY) oran? aç?s?ndan bak?ld???nda ise dünya ortalamas? binde 75 civar?ndayken bu oran Türkiye’de binde 30-35 olarak gerçekle?iyor. Ekonomik kriz ya?anan ülkelerin Reklam Yat?r?m?/GSYH oran?n?n Türkiye’nin üstünde oldu?u görülüyor. 2015 beklentisi ise bu oran?n Türkiye için binde 30 olmas? yönünde.

reklam yat?r?mlar?

 

Kaynak: Marketing Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.