Reklamcılar Derneği 2014 Yılı Reklam Yatırımlarını Açıkladı

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan, 2014 y?l?n?n sonuna ait reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Toplam reklam yat?r?mlar?n?n 5.938 TL oldu?u belirtildi. Televizyon reklamlar? yat?r?mlarda yine ilk s?rada yer ald?. En h?zl? büyüyen ise dijital mecralar oldu.

Kayhan ?ardan’?n Ocak 2015’te gerçekle?tirilen genel kurul ile ba?kanl?k görevine gelmesi ile birlikte Dernek’teki yeni düzenlemelerin ve 2015 y?l? hedeflerinin de payla??ld??? toplant?da, MediaSummit, Effie ve Kristal Elma gibi sektörün en prestijli etkinliklerine dair detaylar da payla??ld?.

Reklamc?lar Derne?i, üye medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlad??? 2014 y?l? toplam reklam yat?r?mlar?n? 5.938 milyon TL olarak aç?klad?. Yat?r?mlar?n % 51,4’ünü televizyon, %19.90’?n? dijital, % 18.74’ünü bas?n, % 6.50’sini aç?khava, % 2.30’unu radyo ve % 1’ini ise sinema reklamlar? olu?turdu.

Medya yat?r?mlar?nda en yüksek pay? alan mecra TV. Dijital yat?r?mlarsa en yüksek büyümeyi yakalayarak gazetenin pay?n? yakalad?.

r.d2

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.