Reklamcılar Derneği 2014 İlk Yarıyıl Reklam Yatırımlarını Açıkladı

Reklamc?lar Derne?i‘nin (RD) Ba?kan Alper Üner‘in ev sahipli?inde düzenledi?i bas?n toplant?s?nda 2014?ün ilk alt? ay?na ait sektörel veriler payla??ld?. RD Medya Asba?kan? Demet ?kiler‘in aç?klad??? medya ve reklam yat?r?mlar? verilerine göre ilk alt? ayda medya yat?r?mlar?nda, arama motoru reklamlar? hariç tutuldu?unda, bir önceki y?l ayn? döneme k?yasla yüzde 2,7’lik büyüme gerçekle?ti.

RD6

En fazla büyüme yüzde 130 ile dijitalde

RD’nin, üye medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlad??? rapora göre; mecra yat?r?mlar? toplam? 2.979 milyon lira olarak gerçekle?ti. Yat?r?mlar?n yüzde 52?sini televizyon, yüzde 19.40??n? bas?n, yüzde 18.20?sini dijital, yüzde 6.70?ini aç?khava, yüzde 2.20?sini radyo ve yüzde 1.10?unu isesinema reklamlar? olu?turdu.

S?ralama 2014?te de de?i?medi. Reklam ve medya yat?r?mlar?ndan olu?an toplam büyüklük ise 3.972 milyon lira olarak aç?kland?. Demet ?kiler sunumunda, en fazla büyüyen mecra olan dijitaldeki büyümenin arama motoru reklamlar?n? da içerdi?inin alt?n? çizdi.

Kaynak: MediaCat Online

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.