Reklamcılar Derneği 2013 Yılı Reklam Yatırımlarını Açıkladı

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2013 y?l? reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Toplam 5 milyar 80 milyon TL olarak gerçekle?en reklam harcamalar?nda, bir önceki y?la göre % 9,2’lik bir büyüme gerçekle?ti.

yat?r?mlar

2012 y?l?nda 4 milyar 652 milyon TL olan medya yat?r?mlar? 2013 y?l?nda % 9,2 oran?nda artt? ve 5 milyar 80 milyon TL olarak gerçekle?ti. Yat?r?mlar?n % 57.25’ini televizyon, % 22.43’ünü bas?n, %9.74’ünü dijital, % 6.85’ini aç?khava, % 2.61’ini radyo, % 1.13’ünü sinema reklamlar? olu?turdu.

Büyümenin itici gücünü, h?zl? tüketim, finans, ileti?im, otomotiv, in?aat ve dekorasyon sektörlerinin olu?turdu?u görüldü.

Reklam yat?r?mlar?n?n tüm dünyada ilk 9 ayda yakla??k % 3 büyüdü?ü, Avrupa d???ndaki tüm bölgelerde reklam yat?r?mlar?n?n artt??? belirtildi. Türkiye’de 2012 y?l?na k?yasla medya karmas? benzer kal?rken, TV ve dijitalde art?? görüldü.

Kaynak: Reklamc?lar Derne?i

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.