Reklamcılar Derneği 2012 Yılı Reklam Yatırımlarını Açıkladı

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2012 y?l? reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Toplam 4 milyar 652 milyon TL olarak gerçekle?en reklam yat?r?mlar?nda, 2011 y?l?na göre %8’lik bir büyüme gerçekle?ti. 2011 y?l?nda toplam reklam yat?r?m? 4 milyar 320 milyon TL idi.

2012 y?l?nda gerçekle?en yat?r?mlar?n?n %56?s?n? televizyon, %24?ünü bas?n, %9?unu dijital, %7?sini aç?khava, %3?ünü radyo, %1?ini sinema reklamlar? olu?turdu. Reklamc?lar Derne?i taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre büyümede öne ç?kan sektörler finans, yay?nc?l?k, perakende, içecek, ev temizlik ve g?da sektörleri oldu. 2013?teki büyüme beklentisi ise %12 olarak aç?kland?.

2011 y?l?na göre ise en fazla büyüme gösteren mecra, bir önceki y?lda oldu?u gibi yine dijital oldu. 2012 y?l?nda TV %6, gazete %6, aç?khava %7, radyo %7, dergi %7, sinema %2, dijital ise %22 büyüdü.

Son 10 y?ld?r medya reklam yat?r?mlar?n?n ekonomik geli?meler paralelinde seyretti?i belirtilerek, 2013 y?l?nda da benzer ekonomik trendin sürece?i varsay?m?yla, reklam yat?r?mlar?n?n % 12 band?nda büyümesinin beklendi?i aç?kland?.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.