Reklamcılar Derneği 2011 Reklam Yatırımlarını Açıkladı

Reklamc?lar Derne?i verilerine göre 2011 reklam yat?r?mlar?nda % 20 büyüme oldu.

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2011 y?l? reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Toplam 4 milyar 320 milyon TL olarak gerçekle?en reklam harcamalar?nda, bir önceki y?la göre % 20’lik bir büyüme gerçekle?ti. Reklamc?lar Derne?i’nin 2011 y?l? ba??nda aç?klad???, % 20 band?nda büyüme beklentisinin de gerçekle?ti?i görüldü.

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2011 reklam yat?r?mlar? aç?kland?. 2010 y?l?nda 3 milyar 613 milyon TL olan medya yat?r?mlar? piyasalardaki hareketlili?e paralel olarak 2011 y?l?nda % 20 oran?nda artt? ve 4 milyar 320 milyon TL olarak gerçekle?ti. Yat?r?mlar?n % 56.66’s?n? televizyon, % 24.25’ini bas?n,  % 7.97’sini internet, % 7.09’unu aç?khava,  % 2.80’ini radyo, % 1.23’ünü sinema reklamlar? olu?turdu.

2011 y?l?nda ekonomideki geli?meler, yüksek büyüme h?z? ve piyasalarda olu?an hareketlilik reklam sektörünü olumlu biçimde etkileyerek, 2010 y?l?ndaki  % 31’lik büyümenin ard?ndan, 2011’deki % 20’lik büyüme ile sektördeki geli?me devam etti.

Büyümenin itici gücünü ileti?im, g?da, kozmetik ve ki?isel bak?m, ev temizlik ürünlerinin olu?turdu?u görüldü.

Reklamc?lar Derne?i 2012 ‘le ilgili olarak iyimser beklenti içinde. Yap?lan aç?klamada, 2012 reklam yat?r?mlar?n?n % 15 band?nda büyümesinin beklendi?i belirtildi.

Kaynak: Reklamc?lar Derne?i

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.