Reklam Yatırımlarında İlk 6 Ayda %5’lik Büyüme Gerçekleşti

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2012 y?l? ilk 6 ay reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Toplam 2 milyar 396 milyon TL olarak gerçekle?en reklam yat?r?mlar?nda, 2011 y?l?n?n ilk 6 ay?na göre %5’lik bir büyüme gerçekle?ti. Geçen y?l?n ilk 6 ay?nda toplam yat?r?m 2.27 milyar TL idi.

?lk 6 ayda gerçekle?en reklam yat?r?mlar?n?n % 56,74?ünü TV, yüzde 23,95?ini bas?n, yüzde 6,78?ini aç?khava, yüzde 8,65?ini dijital, yüzde 2,7?sini radyo, yüzde 1,18?ini ise sinema mecralar? olu?turdu.

Geçen y?l?n ayn? dönemine göre en fazla büyüme gösteren mecra dijital oldu. Sinemada ise bir de?i?im olmad?. 2012 ilk 6 ayda TV %3, gazete %4, aç?khava %4, radyo %7, dergi %3 ve dijital %27 büyüdü.

Tüm mecralarda büyümeyi olumlu yönde etkileyen sektörler ise s?ras?yla ?öyle: G?da, yay?nc?l?k, ileti?im, finans, kozmetik ve ki?isel bak?m, elektronik ev e?yalar?, in?aat ve dekorasyon, otomotiv, ula??m araçlar? ve yan sanayii, e?lence kültür sanat ve sporla ilgili faaliyetler, perakendecilik.

?kinci yar?da büyümenin artaca?? ve y?l sonu itibariyle toplamda geçen y?la göre yüzde 8’lik bir büyüme öngörülüyor.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.