Rakamlarla Mobil Dünya 2013 [İnfografik]

Super Monitoring taraf?ndan 2013 güncel verileriyle haz?rlanan ve mobilin büyüme sürecini anlatan infografik yay?nland?. ?nfografikte mobil ve ak?ll? telefon penetrasyonu, popüler mobil web taray?c?lar?, mobilde medya tüketimi, e- ticaret ve mobil reklam bilgileri mevcut.

Rakamlar aras?nda dünya nüfusunun %91?inin mobil, %56’s?n?n ise ak?ll? telefonlara sahip olmas? dikkat çekiyor. Mobil telefon kullan?c?lar?n yar?s? interneti ana kaynak olarak görüyor. Ayr?ca kullan?c?lar?n mobilde harcad??? zaman?n %80?i uygulamalarda geçiyor.

2013 sonu itibariyle mobil cihaz say?s?n?n, dünya nüfusunu geçece?i öngörülen infografikte, ilk mobil cihaza sahip olma ya?? ise 13 olarak belirtiliyor. Sadece bu y?l için 2 milyardan fazla mobil cihaz sat??? beklenirken bunun %60?tan fazlas?n?n ak?ll? telefon sat??lar?ndan gelece?i öngörülüyor.

Eri?imlere bak?ld??? zaman ise, 50 milyon kullan?c?ya radyonun 38, TV’nin 13, internetin 4, Facebook’un ise 3,5 y?lda eri?ti?i görülüyor.

Ak?ll? telefon üreten firmalara bak?ld??? zaman Microsoft’un yak?n zamanda sat?n ald??? Nokia’n?n ve Blackberry’nin son 3 y?lda kan kaybetti?i gözlemlenirken, data tüketiminde Apple kullan?c?lar?n?n, Samsung ve HTC kullan?c?lar?ndan daha fazla data al??veri?i yapt??? aç?kça görülüyor.

iOS ve Android i?letim sistemine sahip kullan?c?lar?n mobilde geçirdikleri zaman?n %32?si oyun, %18?i Facebook, %18?i ise mobil tarayac?da olacak ?ekilde farkl?l?k gösteriyor. Ayrca internette yap?lan aramalar?n 4’te biri mobilden geliyor. Gelen e-postalar?n mobilden aç?lma oran?n?n (%28,8) yap?lan arama oranlar?n? destekler nicelikte oldu?u görülüyor.

Özellikle reklamc?lar? ilgilendirecek bir detay bulunan infografikte mobilde medya tüketimi 1,8 saat iken televizyonda sadece 1,5 saat. Kullan?c?lar?n%44?ü bildirimleri kaç?rmamak için telefonu ile birlikte yat?yor. Ayr?ca %41?i reklam gördükten sonra, marka ve ürün ile ilgili detayl? bilgi edilebilmek için mobil cihazlardan arama gerçekle?tiriyor.

Kullan?c?lar?n %68?i al??veri? ara?t?rmalar?nda ak?ll? telefonlar?n? kullan?yor. Ara?t?rma yapan kullan?c?lar?n yakla??k 3?te biri ma?azadan gidip direkt al??veri? yaparken geri kalan? internetten al??veri? yapmay? tercih ediyor. 2012?de ma?aza içerisinde mobil cihazdan ürün ile ilgili bilgi edinenlerin oran? %64 iken, bu oran 2013 itibari ile art?? göstererek %80?e ula?m?? durumda. Kullan?c?lar genelde fiyat kar??la?t?rmas?, indirim kuponu ve ürün ile ilgili di?er kullan?c?lar?n yorumlar?n?n okumak için ara?t?rma yoluna ba?vuruyor.

Mobilin-artan-kullanimi (1)

 Kaynak: Webrazzi

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.