R-Ladies İstanbul 6.Ayını Publicis One Desteğiyle Google Dome’da Kutladı

r-ladies-resimKad?nlar?n programlama dünyas?nda daha çok yer almas?n?, STEM (science, technology, engineering, math) kariyerlerinde ilerlemesini ve tüm dünyada yayg?n olarak kullan?lan R programlama dünyas?na ad?m atmalar?n? cesaretlendiren ve ?stanbul’un kad?nlar için ilk R Programlama toplulu?u olan R-Ladies 6. ay?n?, Kad?nlar Günü kapsam?nda 11 Mart’ta Publicis One deste?iyle Google Dome’da kutlad?.

Liderlik ve mentorluk rollerinin kad?n kat?l?mc?lar taraf?ndan yap?lmas?n?n önceliklendirildi?i toplulukta, toplulu?un as?l amac?n? a?madan (hangi rolde olursa kad?n kat?l?mc?lar?n geli?imini sa?lamak ve bunu korumak) di?er kat?l?mc?lara da f?rsat tan?n?yor. Globalde ba?layan R-Ladies gruplar?, ?uanda 14 ülke ve 27 ?ehirde devam etmekte.

Publicis One olarak en çok yat?r?m yapt???m?z alanlardan biri olan veri analiti?i, ayn? zamanda tüm dünyan?n da odakland??? ve Türkiye olarak da büyük bir potansiyele sahip oldu?umuza inand???m?z bir alan. Bu potansiyelin hayata geçirilmesinde sektörel bilgi birikiminin daha da derinle?mesine ihtiyaç oldu?una inan?yoruz. R-Ladies gibi olu?umlar?n bu anlamda çok büyük rolü oldu?unu dü?ünüyoruz. Geçti?imiz Aral?k ay?nda, ofisimizde a??rlad???m?z R-Ladies grubunun, 6. ay etkinli?ini Google Dome’da gerçekle?tirmesine destek verdik. Ayr?ca teknoloji alan?nda kad?n profesyonellerin say?sal olarak azl???n?n da sektörün derinle?mesi önünde önemli engellerden oldu?una inan?yoruz ve bu kapsamda R-Ladies’e destek olmaya devam edece?iz.

Ayr?nt?l? bilgi için R-Ladies ?stanbul kurucusu Hazel Kav?l? (hazel@rladies.org) ile ileti?ime geçebilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.