Publicis One, Türkiye Yönetimini Açıkladı

mhsn0051k

Dünyada elliden fazla ülkede uygulamaya geçen ve gelece?in ajans modeli olarak nitelendirilen Publicis One, Türkiye’deki yeni yap?s?n? ve hedeflerini hayata geçirecek yönetim ekibini aç?klad?. Pazarlama, ileti?im ve dijital dönü?üm alanlar?nda bir dünya devi olan Publicis Groupe’un tüm ajans markalar?n?n yetkinlik ve uzmanl???n? içinde bar?nd?ran bu yeni model, mü?terilerin ileti?im alan?ndaki tüm ihtiyaçlar?na tek bir çat? alt?nda çözümler sunmak üzere tasarland?. Publicis One Türkiye çat?s? alt?ndaki markalar aras?nda; Publicis ?stanbul, Publicis Healthcare, Leo Burnett, Leo PR, Saatchi & Saatchi, Nurun, Voden, Starcom, Mediavest | Spark, Zenith, Vivaki Creative, DataWise, Liquid Thread ve Digitouch yer al?yor.

Publicis One modelini dünyan?n potansiyeli en yüksek pazarlar?ndan biri olan Türkiye’ye getirmekten büyük mutluluk duyduklar?n? dile getiren Publicis One Global CEO’su Jarek Ziebinski, “Publicis One modeli, mü?terilerimizin e? zamanl? olarak ihtiyaç duydu?u entegrasyon ve uzmanla?may? ayn? anda sunmam?z? sa?layan e?siz bir model. Bünyemizde, bar?nd?rd???m?z yeteneklerin potansiyellerini en üst seviyede ortaya ç?karacak, markalar?n ihtiyaç duydu?u yeni nesil yarat?c?l??? te?vik edecek yepyeni bir zemin yaratt???m?za inan?yorum. Bu yeni model büyümeye yön verirken, mü?terilerimize de de?er katacak.” dedi.

Publicis One Türkiye’nin ilk CEO’luk görevini halihaz?rda Vivaki Türkiye Ülke Ba?kan? ve Starcom Mediavest Group CEO’su olarak görev alan Sava? ?nanç Dedeba? yürütecek. Publicis One, Orta ve Do?u Avrupa Bölge CEO’su Misa Lukic, Dedeba? için, “Kendisi Starcom bünyesine kat?ld??? 2004 y?l?ndan bu yana hem uluslararas? markalar?n hem de ajanslar?m?z?n yönetiminde  farkl? roller üstlendi. Giri?imci ruhuyla medya ajanslar?m?zda önemli dönü?ümlere imza atan Dedeba?, ayn? zamanda liderli?i döneminde Starcom Mediavest Group Türkiye ajanslar?n? dünyan?n en iyi medya ajanslar? listesine ta??d?. ?nanç, dünya üzerinde yükselmekte olan pazarlar aras?nda en fazla gelecek vadeden ülke olan Türkiye’de Publicis One’? yönetecek ki?ide arad???m?z vizyona, özelliklere ve ilgili deneyime sahip, kendini ispatlam?? bir lider” ?eklinde konu?tu. Lukic, “Türkiye bizim ba?l?ca pazarlar?m?z aras?nda yer al?yor. Biz Türkiye ekonomisinin sahip oldu?u muazzam potansiyele inan?yoruz. Türkiye’deki ajans markalar?m?z?n tamam? arac?l???yla y?llar içerisinde mü?terilerimizin ileti?im ihtiyaçlar?na cevap veren güçlü yetkinlikler geli?tirdik. ?nanç’?n liderli?inde operasyonlar?n? sürdürecek olan Publicis One Türkiye, bütüncül yakla??m? ve entegre hizmet anlay??? ile hem mü?terilerimizin stratejik dönü?üm süreçlerine destek olacak, hem de hizmet verdi?imiz markalar?n farkl?la?ma ihtiyaçlar?n? kar??layacak.” dedi.

Publicis One Türkiye yap?lanmas? kapsam?nda dönü?üm sürecine yön vermek ve kapsaml? bir stratejik vizyon olu?turmak üzere Türkiye CEO’su Sava? ?nanç Dedeba? ba?kanl???nda bir yönetim kurulu da olu?turuldu. Publicis ?stanbul Genel Müdürü Özlem Ö?üt Çital, kreatiften sorumlu Kurul Üyesi olarak görevlendirildi. 20 y?la yak?n deneyimi ve ödüllü portföyü ile Özlem Ö?üt Çital, sektöre yön veren kreatif stratejilerin geli?tirilmesi ve uygulanmas?na katk?da bulunacak. Entegrasyondan sorumlu Kurul Üyesi olarak seçilen Yunus Güvenen, Publicis One dönü?üm sürecinde entegrasyon yol haritas?n?n olu?turulmas?ndan sorumlu olacak. Yunus Güvenen, Publicis Groupe taraf?ndan sat?n al?nan performans pazarlama ajans? Digitouch’un kurucusu ve CEO’su. Kurtulu? Eker ise kurula Dijital ve Teknoloji’den sorumlu üye olarak kat?l?yor. Kurtulu?, Türkiye’nin en güçlü dijital ajanslar?ndan biri olan Voden’in kurucusu ve CEO’su. Fikir, tasar?m ve teknoloji entegrasyonu alan?nda uzman olan Kurtulu? Eken, dijital alanda fikir liderli?i sa?layacak. Vivaki Türkiye CFO’su ?lker Ali?o?lu ise Publicis One Türkiye’nin CFO’su olarak görev alacak.

Tüm ajans markalar? yönetim ekipleri ve stratejik öncelikleriyle varl?klar?n? sürdürmeye devam edecekler. Türkiye’de oldukça güçlü yönetim yap?lar?na sahip Publicis One markalar?, Publicis One Türkiye CEO’su ?nanç Dedeba?’?n liderli?inde bu dönü?üm sürecinin belkemi?ini olu?turacaklar.

Publicis One Türkiye CEO’su ?nanç Dedeba?, “Publicis Groupe’un geçti?imiz y?l ba?latt??? yeniden yap?lanma sürecindeki hedefi yarat?c?l?k ve teknolojiyi bir araya getirerek pazardaki dönü?ümün itici gücü olmakt?. Publicis One bu felsefeden yola ç?kan gelece?in ajans modelini temsil ediyor. Publicis One Türkiye yönetimi ve ajans liderleri de bu ilerici perspektifi yans?t?yor. Publicis One Türkiye olarak, sektöre öncülük eden vizyonumuz, entegre sunulan hizmet yelpazemiz ve data, dijital, teknoloji ve deneyim tasar?m?ndaki uzmanl???m?z ile mü?terilerimize ihtiyaç duyduklar? yal?n ajans yap?s? ile hizmet verecek,  hizmet verdi?imiz markalarda dönü?ümü mümkün k?lan i? stratejileri ortaya koyaca??z” ?eklinde konu?tu.

Publicis Groupe k?sa bir süre önce, Türkiye’nin en büyük ileti?im gruplar?ndan Lion Communications Turkey’in sat?n al?nmas?n? tamamlad?. Lion Communications Turkey,  Publicis Groupe’un Publicis ?stanbul, Publicis Healthcare, Nurun ve Saatchi & Saatchi gibi markalar?n? lokal düzeyde yönetmekteydi.

Ayr?nt?l? bilgi için ileti?ime geçebilirsiniz:

 Asl? Sepil | Türkiye ?leti?im Direktörü | E: asli.sepil@vivakiturkey.com

Karen Lim | Global ?leti?im Direktörü | E: karen.lim@publicisone.com


Publicis One Hakk?nda
Publicis One, Publicis Groupe’un ajans yetkinli?ini ve uzmanl???n? tek bir çat? alt?nda toplayan global bir ileti?im ?irketidir. Mü?terilerinin hedeflerini merkeze alarak yap?land?r?lan Publicis One, günümüzde pazarlama alan?nda ayn? anda hem uzmanla?maya hem de entegrasyona olan ihtiyac? merkezine alarak tasarlanm?? bir i? modeli sunar. Global CEO Jarek Ziebinski liderli?indeki Publicis One, faaliyetlerini Publicis Groupe’un dört çözüm alan?nda sürdürmektedir: Publicis Communications (MSLGROUP ile Publicis Worldwide, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi ve BBH), Publicis Media (Starcom, Zenith, Mediavest | Spark, Blue 449), Publicis.Sapient (SapientNitro, DigitasLBi, Razorfish, Sapient Consulting) ve Publicis Health (Digitas Health, Publicis LifeBrands, Saatchi & Saatchi Wellness). 50 ülkede 8.000’den fazla çal??an? olan Publicis One’?n faaliyetleri Latin Amerika, Avrupa, Orta Do?u, Afrika ve Asya’ya yay?lm?? durumdad?r. Pubklicis One, Publicis Groupe’un “Bir Olman?n Gücü” felsefesiyle ve mü?terilerine de?er katma amac?yla bir araya gelmi?tir. Publicis One hakk?nda daha fazla haber için, bizi Facebook | Twitter | LinkedIn  üzerinden takip edebilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.