Perakende Sektörü Nasıl Değişiyor?

Birçok ma?azay?, e?lence mekan?n? ve sosyal alan? içinde bar?nd?ran al??veri? merkezleri, insanlar?n hayat?n?n merkezinde olan unsurlardan biri olarak görülüyor. Zaman geçtikçe fiziksel ma?azalara ilgi azalmaya ba?lamas?yla ve  ziyaretçi say?s? dü?ü?e geçti?i dikkat çekiyor.  Marketing Land’de perakende sektöründeki bu dü?ü?ü üç ba?l?k alt?nda inceleniyor.

1- ?nsanlar, sinemaya gitmek yerine evde film izliyorlar.

En son verilere göre, sinemaya gitme oran? dü?tü?ü görülüyor. Business Insider’?n haberine göre, sinemaya gidenlerin oran? beklenilenin aksine y?ldan y?la %3,5 azal?yor. Tüketiciler sinema için al??veri? merkezine gitmek yerine, art?k internet veya abone oldu?u çe?itli TV platformlar? üzerinden film izliyorlar.

Perakende sektörüne etkisi: Daha az insan al??veri? merkezlerini ziyaret etti?i görülüyor.

2- ?nsanlar, kulland?klar? markalara sadakatle ba?lan?yorlar.

 

Markalar, mü?terilerine direkt ula?mak ve ürünlerini satmak istiyorlar. Bu trende y?llar önce Apple ve Disney kendi ma?azalar?n? açarak öncülük ettiler. Bugün ise daha fazla marka kendi ma?azas?n? aç?yor ve markalar art?k aggregator, yani toplay?c? ma?azalar arac?l???yla satmak istemiyorlar. Zara ve Uniqlo, moda sektöründe bunun ba?ar?l? örnekleri. Kendi fiziksel ma?azalar?n? açamayan American Giant gibi markalar ise kendi online ma?azalar?n? aç?yorlar.

Kendi kanallar?n? olu?turan Nike ve Nestlé gibi markalar, sat?? ve marka sadakati konusunda bugün ektiklerini biçiyorlar. Hatta, Nestle’nin CFO’su Francois-Xavier Roger e-ticaretteki art?? oran?n?n %2,9’dan %5’e yükselmesinin tüketici odakl? pazarlama stratejileri sayesinde oldu?unu belirtiyor.

Birden fazla markay? bar?nd?ran toplay?c? ma?azalar dü?ük kar marj?na sahipken, kendi markalar?n? satan ma?azalar daha yüksek kar marj?na sahip. Bu da perakende sektöründe, markalar?n ma?aza say?s?n? ve pazarlama stratejilerini önemli ölçüde etkiledi.

Perakende sektörüne etkisi: Daha az insan al??veri? merkezlerini ziyaret ediyor ve ma?azalar art?k daha küçük ve marka merkezli oldu?u görülüyor.

3- ?nsanlar, her zaman cazip ürüne yönelirler.

 

Art?k tüketiciler, almak istedi?i ürüne ma?azalara gitmeden e-ticaret sitelerinden ücretsiz kargo seçene?iyle ula?abiliyor.

Perakende sektörüne etkisi: Daha az insan fiziksel ma?azalardan al??veri? yap?yor.

Fiziksel Ma?azac?l?ktan Online Ma?azac?l??a Geçi?

Bu bilgilerin ?????nda; 3000’den fazla ma?azan?n kapanmas? bekleniyor. Etkilenmesi zor gözüken köklü markalara bile bu dalga vuracak gözüküyor. Bu dalga, ne yaz?k ki sat?n ald???m?z di?er ürünleri de etkileyecek.

Güncel verilere göre, online sat?n ald???m?z ürünler tüm al??veri?lerimizin % 10’unu kaps?yor. Fakat bu oran gerçekten % 10 de?il. Örne?in, petrol online olarak sat?lm?yor ve bu oran petrol sat??lar?n? da kaps?yor. Bu pastaya petrol sat??lar?n?n da eklenmesi, e-ticaret kanallar?ndan sat?lan giyim ve elektronik gibi sektörlerin pay?n? azalt?yor..

Markalar ayakta kalmak için online sat??lar?n büyütmeyi amaçlayan bir plana ihtiyaç duyuyorlar. Perakende sektöründe faaliyet göstermek pek rahat olmayan bir i?, çünkü her pazarlama ve sat?? stratejisine alternatif yeni bir tanesi geli?tiriliyor. Yirmi be? y?l önceki ma?azac?l?k modeli, bugünün “showrooming” anlay???nda i?lemeyebiliyor.

Bu aç?dan, fiziksel ma?azac?l?ktan online ma?azac?l??a geçi?i anlamak çok önemli. Perakende sektöründe bu yepyeni dünyaya geçi? sa?land???nda, online sat??lar? art?racak strateji ve teknolojiler de markalara destek olacak.

 

Kaynak: Pazarlamasyon

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.