Pazarlamada Renkler Ne Anlatıyor?

Pazarlama stratejisi, reklam ileti?imi, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yan?nda markalar?n tüketici taraf?ndan tercih edilmelerini ve tüketicinin zihninde ula?mak istedikleri noktaya giden yolun belirleyici unsurlar?n?n ba??nda geliyor renk tercihi. MediaCat, FikriMühim i?birli?iyle kurumsal kimli?inden ürüne ve kampanyalar?na kadar renk tercihlerinde tüketicinin zihninde yer etmeyi ba?aran markalar? belirledi.

Renk için, sadece dünyay? güzelle?tiren, e?yalar?m?za, çevremize güzellik katan bir çe?itlilikten ibaret demek renklerin sonsuz duygu denklemini s?n?rland?rmak demektir. Nas?l ki seslere, kokulara çe?itli duygular yüklüyor insan beyni; ayn? kompleks yap?, bir çe?it yarad?l?? mucizesi sayesinde ????? da renge ve duygulara dönü?türmeyi biliyor. Pazarlama uzmanlar?na göre renk, markalar?n pazarlama faaliyetlerinde de tüketiciyle aralar?ndaki ba?? etkileyen unsurlardan biri olarak kar??m?za ç?k?yor. Markalar?n üründe, kampanyada ya da logoda kulland?klar? renkler tüketiciyle duygusal ba? kurmalar?nda son derece belirleyici bir güce sahip. Hatta web tasar?m ve pazarlama ?irketi WebPageX’in bir ara?t?rmas?na göre; tüketicilerin yüzde 85’i ald?klar? ürünü seçerken o ürünün renginin belirleyici etken oldu?unu ifade ediyor. Elbette markalar ve kreatif ajanslar için hedefledikleri duyguyu yaratacak do?ru rengi seçmek bir hayli zorlu bir süreci beraberinde getiriyor. Özellikle de marka ki?ili?ine, ürünün özelliklerine ve markan?n tüm fiziksel ve dijital varl?klar?n?n yay?ld??? geni? alanlara uyumu söz konusu oldu?unda do?ru tercihi yapmak uzun bir ara?t?rma süreci gerektiriyor.

Pazarlamada Renklerin Dili

Renklerin evrensel anlamlar? hemen her kaynakta birbiriyle e?le?iyor fakat i?in içine pazarlama girdi?inde bu anlamlar daha bir derinlik kazan?yor. Örne?in heyecan?, cesareti, hareketi simgeleyen k?rm?z?n?n pazarlama dilindeki kar??l??? “i?tah aç?c?” olmas?. Enerji, ne?e, canl?l??? simgeleyen turuncunun tüketicinin zihninde yaratt??? alg?ysa “de?erli”, “dayan?kl?” ürünler. Buna ek olarak “indirim” ça?r???m? da oldukça belirgin. ?yimserlik ve ayd?nl???n rengi sar? tüketicinin dikkatini di?er renklere göre daha çabuk ve kolay cezbetmeye yararken, do?all?k, huzur ve sa?l???n rengi ye?il, anlam?na uygun olarak yine do?all?k ve sa?l??? hissettiriyor. Global ara?t?rmalardan ortaya ç?kan sonuçlar gösteriyor ki insanlar?n ço?unun en sevdi?i renk mavi. Güven, huzur, sadakat gibi kavramlarla tan?mlanan bu renk ayn? zamanda markalar?n kurumsal kimliklerinde en çok tercih ettikleri renklerin ba??nda geliyor.

RENKLER 1

RENKLER 2 RENKLER 3 RENKLER 4

RENKLER 7

Metodoloji: FikriMühim’in 8-10 Haziran 2015 tarihleri aras?nda online bilgi toplama yöntemiyle (CAWI) gerçekle?tirdi?i ara?t?rmaya kat?lanlar?n yüzde 15’i 16-24 ya?, yüzde 37’si 25-34 ya?, yüzde 38’i 35-44 ya?, yüzde 10’u ise 45 ya? ve üzerindekilerden olu?uyor. Kad?n-erkek e?it say?da kat?l?mc?n?n yer ald??? ara?t?rma toplam 1500 kat?l?mc? ile gerçekle?tirildi.

Kaynak: MediaCat ve FikriMühim

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.