Online Dünyadaki Gizli Tüketiciler

Online dünyada gizlilik konusunun gündeme damgas?n? vurmas? ve ki?isel gizlili?i sa?layan araçlar?n daha çok kullan?lmaya ba?lanmas?yla, bir çok internet kullan?c?s? online dünyada gizli kalabilmek için internet üzerinde takibi sa?layan bir çok giri?ime kar?? bir tutum sergiliyor.

?nternet kullan?c?lar?n?n ne okudu?unu, hangi linklere t?klad???n? ve di?er online davran??lar?n? bilmek, kullan?c? deneyimini geli?tirmede ve uygun reklam hedeflemelerinin yap?lmas?nda yarar sa?l?yor olsa da, takip edilebilmeyi sa?layan bu teknikler ile internet kullan?c?lar? online gizlilikleri hakk?nda endi?e ta??yor.

GWI taraf?ndan 34 ülkenin datalar? ile yay?nlanan rapora göre 16-64 ya? aras? internet kullan?c?lar?n?n %63’ü ki?isel datalar?n?n ?irketlerce nas?l kullan?ld??? konusunda endi?eli. Türkiye’de ise bu rakam %61 olarak ortaya ç?k?yor. Ayr?ca dünyan?n %57’si internetin ki?isel gizliliklerini yok etti?i konusunda endi?eleniyor. Bu oran Türkiye için %51 olarak görülüyor.

gizlilik

Kullan?c?lar, online gizliliklerini koruma ve ?irketlerin online aktivitelerini izlemelerini engelleme amaçl? cookielerini silmek ve  anti-tracking programlar? kullanmak gibi iki ana yola ba?vuruyor.

Cookieler online kullan?c? deneyimini geli?tirmek ve ki?iselle?tirmek için büyük yarar sa?l?yor olsa da dünyada her 4 kullan?c?dan 1’i geçti?imiz ay cookielerini sildi?ini belirtiyor. Türkiye’de bu durumu her 5 ki?iden 1’i gerçekle?tiriyor. Düzenli olarak cookielerin siliniyor olmas?, platformlar?n? cookie bazl? datalar ile düzenleyen, ki?isel ilgi alanlar?na göre hedeflenmi? reklam gösterimi yapan online ticaret markalar?n?n önüne zorlu bir i? ç?kar?yor.  Bir önceki ay internet üzerinden al??veri? yapm?? ki?ilerin %42’si cookielerini sildi?ini belirtiyor. Bu durum internet üzerinden al??veri? yapan ki?ilerin, di?er internet kullan?c?lar?na göre cookielerini silmeye daha yatk?n oldu?unu gösteriyor. Ayr?ca online dünyada gizli kalman?n bir di?er yolu da anti tracking programlar? kullanmak. Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar?n?n %12’si bu tür programlar? kulland???n? belirtirken, bu ordan dünyada %14 olarak ortaya ç?k?yor.

gizlilik 2

Online’da gizli kalmaya çal??an tüketicileri sosyal a? kullan?c?lar? baz?nda inceledi?imizde aktif LinkedIn kullan?c?lar?n?n cookie silmeye ve anti-tracking programlar? kullanmaya daha yatk?n oldu?u görülüyor. Aktif Facebook kullan?c?lar? ise sosyal a? kullan?c?lar? aras?nda bu tür aktivitelere en az e?ilimli olan grup olarak görülüyor.

gizlilik 3

Bu ara?t?rma GWI Global Invisible Consumers 2015 raporundan uyarlanm??t?r.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.