NOAH 2017 Dijital Ekonomi Pusulası Raporunu Yayınladı

NOAH Dijital Ekonomi Pusulas? (Digital Economy Compass) ad?yla önemli bir rapor yay?nlad?.

Statista verilerinden derlenen rapor, verilerle ve öngörülerle dolu 180 sayfa boyunca dijital dünyan?n farkl? alanlar?na ???k tutuyor. Sosyal medyadan platform ekonomisine, giri?im sermayesinden yapay zekaya ve sanal gerçekli?e kadar teknolojinin uç noktalar?na uzan?yor.

  • 2016 y?l?nda toplam 81 trilyon e-posta gönderildi bu saniyede 2 milyon 570 bin e-postaya denk geliyor.
  • 2016 y?l?nda internet penetrasyonu %53,2 iken bu rakam?n 2021 y?l?na kadar %63,9 olmas? bekleniyor. Mobil penetrasyon ise 2016 y?l?nda %38,2 iken 2021 y?l?na kadar %50,5’i bulmas? bekleniyor.
  • Masaüstü ve dizüstü biglisayarlarda en çok vakit geçiren ülke günlük 5 saat 36 dakika ile Brezilya. ?lk üçteteki di?er ülkeler ABD ve Kanada.
  • Geni?bant h?z?n?n en yüksel oldu?u ülkeler Güney Kore, Hong kong ve Norveç ve ?sviçre’nin oldu?u görülüyor.
  • Ak?ll? telefon sat??lar? 2016 y?l?nda 1,5 milyar’? buldu?u dikkat çekiyor.
  • Sosyal medya üzerinde ayl?k aktif kullan?c? say?s?nda Çin ilk s?rada yer al?yorken, ABD ikinci s?rada ve Hindistan üçüncü s?rada. Türkiye ise bu listede 7. s?rada yer al?yor.
  • Her gün Whatsapp üzerinden gönderilen mesaj say?s?n?n 50 milyardan fazla oldu?u dikkat çekiyor.
  • Google’da her saniye 59 bin arama yap?l?yor, günlük bak?l?rsa bu rakam 5,1 milyardan fazla.

Raporun tamam?na buradan ula?abilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.