NFC (Near Field Communication) Nedir? Hayatımızı nasıl etkileyecek?

NFC, Türkçe’de yak?n temas, yak?n alan ileti?imi olarak geçiyor. 4cm ve daha k?sa mesafelerde, 106 kbit/s ile 848 kbit/s h?z?nda veri aktar?m? sa?layan bu teknoloji, kula?a yabanc? gelmiyor. Teknoloji ilk kez 2002 y?l?nda Sony ve Philips ortakl???nda geli?tirildi. 2004’te Sony ve Nokia taraf?ndan, teknolojinin geli?tirilmesi ve yayg?nla?t?r?lmas? için NFC Forum kuruldu. Bu foruma üye bir çok kurulu? NFC geli?melerinden haberdar olur ve çal??malar?n? forumda sunar.

NFC, ç?kt?lar? ve insan hayat?na getirdi?i yenilikler bak?m?ndan muadil say?lmaya aday di?er teknolojilerin çok daha ilerisinde konumlan?yor. RFID tekonolojisi ve chip yard?m? ile güvenli veri aktar?m? sa?layan, ve bu sayede mobil ödemeyi günlük ya?ama ta??yan bu teknoloji, ilerleyen dönemlerde h?zl? bir ?ekilde tüketimin vazgeçilmez bir parças? olaca?a benziyor.

Teknolojinin çal??mas?n?n 3 farkl? aya??n (mobil operatörleri, mobil telefon üreticileri ve sofware üreticileri) kollektif çal??mas?na ba?l? olmas?ndan ve önü aç?k bir teknoloji olarak kabul edilmesinden dolay? bu 3 tür firma teknolojiyi sahiplenmek için büyük sava? veriyor. Software kanad?nda, Google’?n Adroid telefonun içine NFC teknolojisnin entegre edilmesi, RIM’in Bank of Amerika ile testlere ba?lamas?, Apple’?n mobile ödemeye NFC d?s?nda farkl? bir sistem getirmesinin beklenmesi, mobil telefon üreticilerinde Samsung’un ve Nokia’n?n yeni modellerinde NFC’den bahsedilmesi, mobil operatörlerde de dünyada ISIS ad? alt?nda 3 büyük mobil operatörün teknolojiyi sahiplenme çabalar? ve Türkiye’de de aç?k ara Turkcell’in T20 modeli ve Cep’te cüzdan uygulamas? üzerinden gerçekle?tirdi?i lansman?yla, teknoloji geli?meye oldukça aç?k görünüyor. Türkiye’ye odakland???m?zda bu teknolojinin mobil operatörlerin ve Android i?letim sisteminin egemenli?i alt?nda oldu?unu gönül rahatl???yla söyleyebiliriz.

Mobil Ödeme Sistemi

Teknolojiyi kullanabilmek için öncelikle al?nan telefonun NFC’yi destekleyen bir telefon olmas? gerekmektedir. Kulland???n?z banka kredi kart? ile telefon operatörünün NFC teknolojisi kullan?m?yla ilgili bir anla?ma yapm?? olmas? ve teknolojilerini tamamlam?? olmas? zorunludur. Bu sekilde mobil operatörünüzün yard?m? ile kendi kredi kart? bilgilerinizi telefonunuza entegre edebilirsiniz. Tüm bu ba?lang?ç i?lemleri bittikten sonra, sat?n alma esnas?nda telefonunuzu bir ma?azada bulunan NFC reader’a okutman?z yeterli olacakt?r. ?ifreli bir sistemle daha güvenli hale getirilebilir.

Türkiye’de Markalar?n NFC ?leti?imi

Türkiye’de teknolojinin yo?unlukla mobil operatörlerin elinde olmas?, mobil operatörlerin mobile telefon üreticilerinden çok daha fazla güçlü olmas?yla birebir ili?kilendirilebilir. 2011 y?l?n?n ba??ndan beri NFC ileti?imine daha s?k rastlar olduk. Avea’nin Garanti ile gerçekle?tirdi?i limitli lansman?n ard?ndan, Turkcell’in Cep’te Cüzdan ve onu takiben T20 lansmanlar?, Turkcell’in bu teknolojiye sonuna kadar destek oldu?unu gösteriyor. Vodafone ise konuyla ilgili dünyadaki varl???n? henüz Türkiye’de gösteremedi.

*Turkcell T20  ileti?iminde NFC ile hem mobil ödeme kolayl???ndan  hem de h?zl? veri aktar?m? sayesinde sosyal medyada da kullan?labilece?inden bahsediliyor. Avrupa Yakas? konseptini  bilgilendirici masaüstü filmlerle destekliyor. 

NFC teknolojisi, ‘Smartposter’ terimini de beraberinde getiriyor. ?çine chip yerle?tirilen posterler, an?nda sat?nalmay? tetikleyece?i gibi, indirimlerden haberdar olmam?za da yard?mc? olacak.
NFC’nin mobil ödeme kolayl??? sayesinde hayat?m?za daha fazla entegre olmaya ba?layaca??n?n sinyallerini ve mobil ödeme haricindeki kullan?m alanlar?na dair örnekleri a?a??da bulabilirsiniz.

• Kuveyt’te bir al??veri? merkezindeki smart poster’e entegre edilen NFC tag ile, o al??veri? merkezindeki tüm indirimler ve indirim kuponlar? cep telefonunuza gelebiliyor. Böylelikle tüm indirimlerden haberdar olup etkin bir ?ekilde al??veri? merkezini gezebiliyorsunuz.

 

 

• Monaco’da düzenlenen NFC odakl? WIMA konferans?na davet için çe?itli yerlere NFC tag içeren posterler as?ld?. Kat?lmay? dü?ünen ki?iler NFC yard?m?yla yandaki posterden konferans detaylar?n?, kat?l?mc?lar? inceleyip bu aktiviteye kat?l?p kat?lmayacaklar?n? yine NFC yard?m? ile bildirdiler.

 

 

 

• Görünen o ki perakende markalar?n?n da bu yenili?e h?zl?ca kendilerini adapte etmeleri gerekiyor. Çünkü yak?n gelecekte market al??veri?lerimizi de evimizden sadece telefonumuz yard?m?yla yapabilece?iz. Migros’un, Tansa?’?n evimize NFC tag chipleri içeren kataloglar gönderdi?i ve bizim oturdu?umuz yerden alacaklar?m?z? seçti?imiz, telefon yard?m? ile ödedi?imiz bir dünya güzel olmaz m?yd?? T?pk? a?a??daki videodaki gibi…

 

• Teknolojinin geli?imiyle oylama sistemine de yeni bir soluk gelece?e benziyor. I??k Üniversitesi’nin yapt??? çal??mada kulüp ba?kanl??? oylamalar? yine bu teknoloji ile yap?lm??t?. Buradan yola ç?karak markalar?n düzenleyece?i yar??malarda da bu sistemi kullanmalar? beklenebilir.

 

 

• Monaco’daki bir müzede, ilgili e?yan?n bilgilerini yine ekstra bir ücret ödemeden cep telefonu yard?m? ile ö?renebiliyoruz.

 

 

 

• Otobüse binerken cep telefonumuzun yan?m?zda olmas? yetecek. Cep telefonumuz ayn? zamanda akbilimiz olacak. Bununla beraber NFC’nin otomotiv sektörüne penetrasyonunun da artmas?yla beraber art?k araba anahtar? bile kullanmayaca??m?za dair senaryolar var. Bu da teknolojiye sadece mobil ödeme de?il, her türlü ki?isel bilgileri bar?nd?ran bir cüzdan olarak bakmam?z gerekti?ini gösteriyor.

Tekonoljiye sadece mobil ödeme de?il, güvenli bilgi payla??m? olarak bakt???m?zda görüyoruz ki yap?lmayacak hiç bir ?ey yok. Kullan?m alan?n?n bu kadar geni?lemesi için ilgili sektörlerin geli?mesini beklemek gerekiyor. Perakendecilik sektörü ba?ta olmak üzere, e?itim sisteminden, otomotive, e?lence sektörüne, politika ve ula??m sektörlerine kadar oldukça geni? bir kullan?m alan? olaca?a benziyor. A?a?daki video ve döküman bize teknolojinin 360° kullan?ld???nda hayat?m?za katk?lar? hakk?nda bilgi verecektir.

  

?leti?im uzmanlar?n?n hayat?n? nas?l etkileyecek?

Teknoloji, medya ajanslar?n? ve kreatif ajanslar?, deneyim yaratmay? tetikleyen pazarlama fikirleri üretmeye sevk edecektir. ?leti?im uzmanlar? olarak bu teknolojnin OOH’u, dijital’i ve ma?aza içi ileti?imi oldukça etkileyece?ini gözden kaç?rmam?z gerekiyor. OOH’da, smartposter’ler sayesinde an?nda tüketim noktalar?n?n artma ihtimali söz konusu. E?lence sektöründe bir aktivite bileti sat?lmas?, bir aktivite dizayn edilirken kat?l?mc? toplanmas?, bir dükkan?n önünden geçerken indirim kuponu ile tiral yarat?lmas? önemli ç?kt?lar? olacakt?r. Bunun yan?nda sosyal medyadaki yans?malar? ve bunun için yarat?lan uygulamalar?n içine yerle?tirilecek reklam alanlar? da digital’deki önemli de?i?imler aras?nda olacakt?r.

A?a??daki linkte NFC ile ilgili oldukça faydal? bilgiler bulabilirsiniz…
http://www.nfc-forum.org/resources/presentations

Haz?rlayan: Burcu Ertan Metin

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.