Netflix’ten Dizi ve Film İzleme Alışkanlığı Araştırması


Dünyada ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n 2,4 milyara ula?t???günümüzde, mobil cihazlardan film ve dizi izleme al??kanl??? giderek yay?l?yor. Netflix’in indirme özelli?i sayesinde milyonlar, kendi dört duvarlar? d???na ç?k?p izleme keyfini her yerde ve ko?ulda devam ettirirken, yepyeni “umumi” izleme davran??lar? da aç??a ç?k?yor. Kimi zaman etraf?m?zdakileri umursamadan göz ya?? döküyoruz, kimi zaman da merak?m?za yenilip gözümüzü yan?m?zdakinin ekran?na dikiyoruz.

Dünya genelinde Netflix izleyicilerinin yüzde 67’si, Türkiye’dekilerin de yüzde 77’si sadece evlerinde de?il, örne?in i?e gidip gelirken, otobüs yolculu?u yaparken veya uçaktayken de mobil cihazlar?ndan film ve dizi seyrediyor. Nitekim pek ço?u için i? yolunda veya seyahat esnas?nda film ve dizi izleyebilmek yiyecekten ve sudan daha önemli. Netflix’in yeni ara?t?rmas?na göre, her iki Türk izleyiciden biri (yüzde 50) için WiFi ba?lant?s? en az rahat koltuk (yüzde 51) kadar önemli. Yüzde 46’s? ise mobil cihazlar?n? ?arj edebilmenin elzem oldu?unu söylüyor (Böylece ?arj bitti?i için izlemeyi b?rakmak zorunda kalm?yorlar).

?zlerken izleniyoruz

Ara?t?rmaya Türkiye’den kat?lanlar?n yüzde 43’ü, d??ar?da film ve dizi seyrederken, etraf?ndakileri gizlice onlar?n ekran?na bakarken yakalad?klar?n? söylüyor. D??ar?da film ve dizi izleyenlerin sadece %13’ü izledikleri içerik yüzünden utand?klar?n? itiraf ederken, yüzde 77’si ‘tuhaf bir durumda kalsalar’ bile o program? izlemeye devam ediyor. K?saca umumi alanda izlemenin utan?lacak bir yan? yok! Ancak ba?ka birinin ekran?n? dikizlemenin de bir riski var. Bu ?ekilde ‘istemeden bir yap?m?n devam?n? ö?renenlerin’ oran? yüzde 13.

Yabanc?lar rahats?z edebiliyor

Türklerin 21’lik bir k?sm?, bir yabanc?n?n izledikleriyle ilgili kendisini durdurup yorum yapt???n? belirtirken, yüzde 47’si için d??ar?da film ve dizi izlemek etraf?ndakilerle muhabbet etmekten daha önemli. Türkler bu konuda ara?t?rman?n yap?ld??? 22 ülkedeki di?er kat?l?mc?lara fark at?yor. Yine Türklerin yüzde 27’si ekrana bakarken etraf?ndakileri görmezden ve duymazdan geldi?ini söylüyor.

Tuhaf davran??lar sergileyebiliyoruz

Tabii d??ar?da yap?mlar? izlerken, ‘tuhaf’ davran??lar da sergileyebiliyoruz. Türkiye’den ara?t?rmaya kat?lan Netflix kullan?c?lar?n?n yüzde 72’si kalabal?klar aras?nda kahkaha att?klar?n?, yüzde 15’i göz ya?? döktüklerini söylüyor. Ancak yabanc?lar?n yan?nda duygular?n? göstermek söz konusu oldu?unda Meksikal?lar, Kolombiyal?lar ve ?ilililerle yar??mam?z mümkün de?il; Almanlar ise dizi ve filmlerin uyand?rd??? duygular? en az belli edenler.

Türklerin ikinci ?ampiyonlu?u

Elbette kafelerden toplu ta??ma araçlar?na pek çok yerde izleme yapmak mümkün. Ama Türkler en çok otobüs ile seyahat ederken dizi ve filmlere kilitleniyor. Yüzde 73’lük oranla bu alanda di?er ülkeleri geride b?rakan Türklerin yüzde 44’ü uçakta, yine yüzde 44’ü i?e gidip gelirken bununla me?gul oluyor. Ve yüzde 7’si umumi tuvaletlerde dizi ve filmlere gömülüyor.

 

Ara?t?rman?n Metodolojisi: Ara?t?rma 24 A?ustos – 7 Eylül 2017 tarihleri aras?nda SurveyMonkey taraf?ndan, 37 bin 56 ki?inin kat?l?m?yla ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, ?ili, Kolombiya, Fransa, Almanya, Hindistan, ?talya, Malezya, Meksika, Hollanda, Filipinler, Polonya, Güney Kore, ?spanya, ?sveç, Tayvan, Tayland ve Türkiye’de gerçekle?tirildi. Ya? ve cinsiyet bak?m?ndan dengeli olan örneklem, yay?n hizmetleri arac?l???yla toplum içinde film veya dizi izleyen yeti?kin çevrimiçi popülasyonu temsil etmektedir.

 

Kaynak: Marketing Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.